[2024]

494. Molecularly thin, two-dimensional all-organic perovskites

Hwa Seob Choi, Jun Lin, Gang Wang, Walter PD Wong, In-Hyeok Park, Fang Lin, Jun Yin*, Kai Leng*, Junhao Lin*, Kian Ping Loh*
Science, 384, 6691, 60-66 (2024), DOI:10.1126/science.adk8912

 

493. Beyond Conventional Charge Density Wave for Strongly Enhanced Two‐dimensional Superconductivity in 1H‐TaS2 Superlattices

Zejun Li, Pin Lyu, Zhaolong Chen, Dandan Guan, Shuang Yu, Jinpei Zhao, Pengru Huang*, Xin Zhou, Zhizhan Qiu, Hanyan Fang, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Fei Song, Kian Ping Loh, Yi Zheng*, Zhi‐Xun Shen, Kostya S Novoselov, Jiong Lu*
Advanced Materials, 2312341 (2024), DOI:10.1002/adma.202312341

 

492. A Scanning Microwave Impedance Microscopy Study of α‐In2Se3 Ferroelectric Semiconductor

Lin Wang, Han Chen, Mingfeng Chen, Yinfeng Long, Kai Liu, Kian Ping Loh*
Advanced Functional Materials, 2316583 (2024), DOI:10.1002/adfm.202316583

 

491. In-Plane Ferrielectric Order in van der Waals β′-In2Se3

Lin Wang, Xin Zhou, Mengyao Su, Yishu Zhang, Runlai Li, Rongrong Zhang, Xiao Wu, Zhenyue Wu, Walter PD Wong, Qing-hua Xu, Qian He, Kian Ping Loh*
ACS nano, 8, 1, 809–818 (2024), DOI:10.1021/acsnano.3c09250

 

490. Nonlinear transport and radio frequency rectification in BiTeBr at room temperature

Xiu Fang Lu, Cheng-Ping Zhang, Naizhou Wang, Dan Zhao, Xin Zhou, Weibo Gao, Xian Hui Chen, Kam Tuen Law*, Kian Ping Loh*
Nature Communications, 15, 1, 245 (2024), DOI:10.1038/s41467-023-44439-w

 

 

[2023]

489. Ammonia Electrosynthesis from Nitrate Using a Ruthenium–Copper Cocatalyst System: A Full Concentration Range Study

Qikun Hu, Ke Yang, Ouwen Peng, Minzhang Li, Lu Ma, Songpeng Huang, Yonghua Du, Zong-Xiang Xu, Qing Wang, Zhongxin Chen*, Ming Yang*, Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society, 146, 1, 668–676 (2023), DOI:10.1021/jacs.3c10516

 

488. Heteroepitaxial Growth of Black Phosphorus on Tin Monosulfide

Youhuan Zhu, Junjie Cao, Shanshan Liu, Kian Ping Loh*
Nano Letters, 24, 1, 479–485 (2023), DOI:10.1021/acs.nanolett.3c04372

 

487. Gate-tunable anomalous Hall effect in Bernal tetralayer graphene

Hao Chen, Arpit Arora, Justin CW Song*, Kian Ping Loh*
Nature Communications, 14, 7, 7925 (2023), DOI:10.1038/s41467-023-43796-w

 

486. Promoted Growth and Multiband Emission in Heterostructured Perovskites Through Cs+‐Sublattice Interaction

Lei Zhou, Liangliang Liang*, Jiaye Chen, Xin Zhou, Lingmei Liu, Shibo Xi, Kian Ping Loh, Yu Han, Qian He*, Xiaogang Liu*
Advanced Science, 11, 3, 2306398 (2023), DOI:10.1002/advs.202306398

 

485. MXenes Are Still Hot

Kian Ping Loh*
Chemistry of Materials, 35, 21, 8771-8773 (2023), DOI:10.1021/acs.chemmater.3c02526

 

484. Ion-Conductive Metallo-Covalent Organic Frameworks Constructed with Tridentate Ligand and Zn Nodes

Fangzheng Chen, Kun Zhang, Yijia Yuan, Walter Peide Wong, Gang Wang, Xing Li, Lu Wang, Runlai Li, Zhitan Wu, Junhao Lin*, Hai-Sen Xu*, Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society, 145, 46, 25341-25351 (2023), DOI:10.1021/jacs.3c09114

 

483. Ferroics in Hybrid Organic‐Inorganic Perovskites: Fundamentals, Design Strategies and Implementation

Haining Zheng, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 2308051 (2023), DOI:10.1002/adma.202308051

 

482. 2D Ferroionics: Conductive Switching Mechanisms and Transition Boundaries in Van der Waals Layered Material CuInP2S6

Jiachao Zhou, Anzhe Chen, Yishu Zhang*, Dong Pu, Baoshi Qiao, Jiayang Hu, Hanxi Li, Shuai Zhong, Rong Zhao, Fei Xue, Yang Xu*, Kian Ping Loh, Hua Wang, Bin Yu*
Advanced Materials, 35, 38, 2302419 (2023), DOI:10.1002/adma.202302419

 

481. Lead-free layered organic–inorganic double perovskite with novel interlayer halide structure

W. Wong, K. P. Loh* and X. Wang
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography, 78, a522-a522 (2023), DOI:

 

480. Raw sugarcane juice assisted hybrid electrolysis for formic acid and hydrogen production based on reversible redox cycle of CoNi LDH

Yunpeng Liu, Zhongxin Chen, Yunyi Yang, Ren Zou, Binglu Deng, Linxin Zhong, Kian Ping Loh, Xinwen Peng*
Applied Catalysis B: Environmental, 331, 122559 (2023), DOI:10.1016/j.apcatb.2023.122559

 

479. Electron Spin Decoherence Dynamics in Magnetic Manganese Hybrid Organic–Inorganic Crystals: The Effect of Lattice Dimensionality

Haining Zheng, Arup Ghosh, MJ Swamynadhan, Gang Wang, Qihan Zhang, Xiao Wu, Ibrahim Abdelwahab, Walter PD Wong, Qing-Hua Xu, Saurabh Ghosh, Jingsheng Chen, Branton J Campbell, Alessandro Stroppa*, Junhao Lin*, Ramanathan Mahendiran*, Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society, 145, 33, 18549-18559 (2023), DOI:10.1021/jacs.3c05503

 

478. Core processing neuron‐enabled circuit motifs for neuromorphic computing

Hanxi Li, Jiayang Hu, Anzhe Chen, Yishu Zhang*, Chenhao Wang, Beiduo Wang, Yi Tong, Jiachao Zhou, Kian Ping Loh*, Yang Xu*, Tawfique Hasan, Bin Yu*
InfoMat, 5, 11, e12465 (2023), DOI:10.1002/inf2.12465

 

477. Polymorphism and Ferroelectricity in Indium (III) Selenide

Clement Kok Yong Tan, Wei Fu, Kian Ping Loh*
Chemical Reviews, 123, 13, 8701–8717 (2023), DOI:10.1021/acs.chemrev.3c00129

 

476. Near-90° Switch in the Polar Axis of Dion–Jacobson Perovskites by Halide Substitution

Weixin He, Yali Yang, Chuanzhao Li, Walter PD Wong, Fanica Cimpoesu, Ana Maria Toader, Zhenyue Wu, Xiao Wu, Zexin Lin, Qing-hua Xu, Kai Leng*, Alessandro Stroppa*, Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society, 145, 25, 14044–14051 (2023), DOI:10.1021/jacs.3c03921

 

475. Amphiphilic amino-acid derivatives promote gram-scale single-crystal COFs synthesis

Yijia Yuan, Kian Ping Loh*
Science China Chemistry,1-2 (2023), DOI:10.1007/s11426-023-1640-1

 

474. Ferroelectricity in Niobium Oxide Dihalides NbOX2 (X = Cl, I): A Macroscopic- to Microscopic-Scale Study

Chaofei Liu, Xiuying Zhang, Xinyun Wang, Ziying Wang, Ibrahim Abdelwahab, Ivan Verzhbitskiy, Yan Shao, Goki Eda, Wanxin Sun, Lei Shen, Kian Ping Loh*
ACS nano, 17, 8, 7170-7179 (2023), DOI:10.1021/acsnano.2c09267

 

473. Highly Efficient Sum‐Frequency Generation in Niobium Oxydichloride NbOCl2 Nanosheets

Ibrahim Abdelwahab, Benjamin Tilmann, Xiaoxu Zhao, Ivan Verzhbitskiy, Rodrigo Berté, Goki Eda, William L Wilson, Gustavo Grinblat, Leonardo de S. Menezes, Kian Ping Loh*, Stefan A Maier*
Advanced Optical Materials, 2202833 (2023), DOI:10.1002/adom.202202833

 

472. Mass Production of Sulfur‐Tuned Single‐Atom Catalysts for Zn–Air Batteries

Zehong Chen, Xinwen Peng*, Zhongxin Chen, Tingzhen Li, Ren Zou, Ge Shi, Yongfa Huang, Peng Cui, Jian Yu, Yuling Chen, Xiao Chi, Kian Ping Loh, Zhaoqing Liu, Xuehui Li, Linxin Zhong*, Jun Lu*
Advanced Materials, 35, 15, 2209948 (2023), DOI:10.1002/adma.202209948

 

471. Decisive role of electron-phonon coupling for phonon and electron instabilities in transition metal dichalcogenides

Zishen Wang, Chuan Chen, Jinchao Mo, Jun Zhou*, Kian Ping Loh*, Yuan Ping Feng*
Nature Reviews Chemistry, 7, 3, 162-183 (2023), DOI:10.1103/PhysRevResearch.5.013218

 

470. Graphene oxide for photonics, electronics and optoelectronics

Jiayang Wu, Han Lin, David J Moss*, Kian Ping Loh*, Baohua Jia*
Nature Reviews Chemistry, 7, 3, 162-183 (2023), DOI:10.1038/s41570-022-00458-7

 

469. Structural Colors Based on Diamond Metasurface for Information Encryption

Jiteng Gu, Yan Liu, Nannan Meng, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Febiana Tjiptoharson, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Siew Lang Teo, Qiang Zhu, Yunjie Chen, Ming Lin*, Zhaogang Dong*, Kian Ping Loh*
Advanced Optical Materials, 11, 6, 2202826 (2023), DOI:10.1002/adom.202202826

 

468. High loading sulfur cathodes by reactive‐type polymer tubes for high‐performance lithium‐sulfur batteries

Kun Zhang, Xing Li, Yong Yang, Zhongxin Chen, Li Ma, Yaohua Zhao, Yijia Yuan, Fangzheng Chen, Xiaowei Wang, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*
Advanced Functional Materials, 33, 11, 2212759 (2023), DOI:10.1002/adfm.202212759

 

467. Ammonia Electrosynthesis with a Stable Metal‐Free 2D Silicon Phosphide Catalyst

Chade Lv, Ning Jia, Yumin Qian, Shanpeng Wang*, Xuechun Wang, Wei Yu, Chuntai Liu, Hongge Pan, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Xutang Tao, Kian Ping Loh, Can Xue*, Qingyu Yan*
Small, 19, 10, 2205959 (2023), DOI:10.1002/smll.202205959

 

466. Rational Design of Covalent Organic Frameworks as Gas Diffusion Layers for Multi‐atmosphere Lithium‐Air Batteries

Xing Li, Kun Zhang, Zhen Li, Youguo Yan, Yijia Yuan, Li Ma, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*
Angewandte Chemie International Edition, 62, 9, e202217869 (2023), DOI:10.1002/anie.202217869

 

465. Atomically unveiling an atlas of polytypes in transition-metal trihalides

Xiaocang Han, Jing-Yang You, Shengqiang Wu, Runlai Li, Yuan Ping Feng, Kian Ping Loh*, Xiaoxu Zhao*
Journal of the American Chemical Society, 145, 6, 3624-3635 (2023), DOI:10.1021/jacs.2c12801

 

464. Strain-Driven Solid–Solid Crystal Conversion in Chiral Hybrid Pseudo-Perovskites with Paramagnetic-to-Ferromagnetic Transition

Haining Zheng, Rongrong Zhang, Xiao Wu, Qihan Zhang, Zhenyue Wu, Walter PD Wong, Jingsheng Chen, Qing-Hua Xu, Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society, 145, 6, 3569-3576 (2023), DOI:10.1021/jacs.2c12525

 

463. An old kid in the block: 2D polymeric C60

Kian Ping Loh*
Science China Materials, 66, 2, 836-836 (2023), DOI:10.1007/s40843-022-2357-6

 

462. Oscillatory Order–Disorder Transition during Layer-by-Layer Growth of Indium Selenide

Zhi Chen, Mingzi Sun, Haohan Li, Bolong Huang*, and Kian Ping Loh*
Nano Letters, (2023), DOI:10.1021/acs.nanolett.2c04785

 

461. Pressure driven rotational isomerism in 2D hybrid perovskites

Tingting Yin*, Hejin Yan, Ibrahim Abdelwahab, Yulia Lekina, Xujie Lü, Wenge Yang, Handong Sun, Kai Leng, Yongqing Cai*, Ze Xiang Shen* and Kian Ping Loh*
Nature Communications, 14, 411 (2023), DOI:10.1038/s41467-023-36032-y

 

460. Strain-Driven Solid-Solid Crystal Conversion in Chiral Hybrid Pseudo-Perovskites with Paramagnetic-to-Ferromagnetic

Zheng, Haining; Zhang, Rongrong; Wu, Xiao; Zhang, Qihan; Wu, Zhenyue; Wong, Walter; Chen, Jingsheng; Xu, Qing-hua; Loh, Kian Ping*
Journal of the American Chemical Society, Accepted (2023), DOI:

 

459. Graphene oxide for photonics, electronics and optoelectronics

Jiayang Wu, Han Lin, David J Moss*, Kian Ping Loh*, Baohua Jia*
Nature Reviews Chemistry, (2023), DOI:10.1038/s41570-022-00458-7

 

458. Fluorinated Covalent Organic Framework-Based Nanofluidic Interface for Robust Lithium–Sulfur Batteries

Kun Zhang, Xing Li, Li Ma, Fangzheng Chen, Zhongxin Chen, Yijia Yuan, Yaohua Zhao, Jinlin Yang, Jia Liu, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*
ACS nano, (2023), DOI:10.1021/acsnano.2c11300

 

457. Rational Design of Covalent Organic Frameworks as Gas Diffusion Layers for Multi‐atmosphere Lithium‐Air Batteries

Xing Li, Kun Zhang, Zhen Li, Youguo Yan, Yijia Yuan, Li Ma, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*
Angewandte Chemie International Edition, 2202826(2023), DOI:10.1002/anie.202217869

 

456. Structural Colors Based on Diamond Metasurface for Information Encryption

Jiteng Gu, Yan Liu, Nannan Meng, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Febiana Tjiptoharson, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Siew Lang Teo, Qiang Zhu, Yunjie Chen, Ming Lin*, Zhaogang Dong*, Kian Ping Loh*
Advanced Optical Materials, 2202826(2023), DOI:10.1002/adom.202202826

 

455. An old kid in the block: 2D polymeric C60

Kian Ping Loh*
Science China Materials, 66, 836 (2023), DOI:10.1007/s40843-022-2357-6

 

[2022]

 

454. Ammonia Electrosynthesis with a Stable Metal‐Free 2D Silicon Phosphide Catalyst

Chade Lv, Ning Jia, Yumin Qian, Shanpeng Wang, Xuechun Wang, Wei Yu, Chuntai Liu, Hongge Pan, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Xutang Tao, Kian Ping Loh, Can Xue, Qingyu Yan*
Small, 2205959(2022), DOI:10.1002/smll.202205959

 

453. Aminosilane Molecular Layer Enables Successive Capture-Diffusion-Deposition of Ions toward Reversible Zinc Electrochemistry

Lu Wang, Zhenxing Wang, Huan Li, Daliang Han, Xing Li, Feifei Wang, Jiachen Gao, Chuannan Geng, Zhicheng Zhang, Changjun Cui, Zhe Weng, Chunpeng Yang*, Kian Ping Loh*, Quan-Hong Yang*
ACS nano, 17, 1, 668 (2022), DOI:10.1021/acsnano.2c09977

 

452. Organic-inorganic hybrid perovskites and their heterostructures

Chuanzhao Li, Kian Ping Loh*, Kai Leng*
Matter, 5, 12, 4153 (2022), DOI:10.1016/j.matt.2022.11.002

 

451. Engineering Single Atom Catalysts for Flow Production: From Catalyst Design to Reactor Understandings

Zhongxin Chen, Jia Liu, Kian Ping Loh*
Accounts of Materials Research, (2022), DOI:10.1021/accountsmr.2c00183

 

450. Poly-adamantane as precursor for low temperature chemical vapor deposition of nanocrystalline diamond films

Jiteng Gu, Jing Lyu, Zhongxin Chen, Haisen Xu, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Shuo-Wang Yang, Siew Lang Teo, Ming Lin*, Kian Ping Loh*
Diamond and Related Materials, 130, 109471, (2022), DOI:10.1016/j.diamond.2022.109471

 

449. Single‐Transistor Neuron with Excitatory–Inhibitory Spatiotemporal Dynamics Applied for Neuronal Oscillations

Hanxi Li, Jiayang Hu, Anzhe Chen, Chenhao Wang, Li Chen, Feng Tian, Jiachao Zhou, Yuda Zhao, Jinrui Chen, Yi Tong*, Kian Ping Loh*, Yang Xu*, Yishu Zhang*, Tawfique Hasan*, Bin Yu*
Advanced Materials, 2207371 (2022), DOI:10.1002/adma.202207371

 

448. Swinging Hydrogen Evolution to Nitrate Reduction Activity in Molybdenum Carbide by Ruthenium Doping

Ouwen Peng, Qikun Hu, Xin Zhou, Rongrong Zhang, Yonghua Du, Minzhang Li, Lu Ma, Shibo Xi, Wei Fu, Zong-Xiang Xu, Chun Cheng*, Zhongxin Chen*, Kian Ping Loh*
ACS Catalysis, 12, 24, 15045 (2022), DOI:10.1021/acscatal.2c04584

 

447. Chirality-dependent unidirectional routing of WS2 valley photons in a nanocircuit

Yang Chen, Shuhang Qian, Kai Wang*, Xiangyuan Xing, Andrew Wee, Kian Ping Loh, Bing Wang, Dong Wu, Jiaru Chu, Andrea Alu, Peixiang Lu*, Cheng-Wei Qiu*
Nature Nanotechnology, 17, 11, 1178 (2022), DOI:10.1038/s41565-022-01217-x

 

446. Gate-tunable resonance state and screening effects for proton-like atomic charge in graphene

Mykola Telychko, Keian Noori, Hillol Biswas, Dikshant Dulal, Zhaolong Chen, Pin Lyu, Jing Li, Hsin-Zon Tsai, Hanyan Fang, Zhizhan Qiu, Zhun Wai Yap, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Wu, Kian Ping Loh, Michael F Crommie, Aleksandr Rodin*, Jiong Lu*
Nano Letters, 22, 21, 8422 (2022), DOI:10.1021/acs.nanolett.2c02235

 

445. Bilayer separator enabling dendrite-free zinc anode with ultralong lifespan >5000 h

Lu Wang, Feifei Wang, Zhe Ding, Yingxin Liu, Ziyi Zhang, Chunpeng Yang*, Kian Ping Loh, Quan-Hong Yang
Green Energy & Environment, In Press (2022), DOI:10.1016/j.gee.2022.09.013

 

444. Ultrahigh loading copper single atom catalyst for palladium-free Wacker oxidation

Jingting Song, Jia Liu, Kian Ping Loh, Zhongxin Chen*
Chemical Research in Chinese Universities, 38, 1239 (2022), DOI:10.1007/s40242-022-2130-x

 

443. The Growth Dynamics of Organic–Inorganic Metal Halide Perovskite Films

Wenhui Wang, Tanmay Ghosh, Hongwei Yan, Ivan Erofeev, Kun Zhang, Kian Ping Loh, Utkur Mirsaidov*
Journal of the American Chemical Society, 144, 39, 17848 (2022), DOI:10.1021/jacs.2c06022

 

442. Growth of bilayer MoTe2 single crystals with strong non-linear Hall effect

Teng Ma, Hao Chen, Kunihiro Yananose, Xin Zhou, Lin Wang, Runlai Li, Ziyu Zhu, Zhenyue Wu, Qing-Hua Xu, Jaejun Yu, Cheng Wei Qiu, Alessandro Stroppa*, Kian Ping Loh*
Nature Communications, 13, 5465 (2022), DOI:s41467-022-33201-3

 

441. Strain propagation in layered two-dimensional halide perovskites

Jianhui Fu, Qiang Xu, Ibrahim Abdelwahab, Rui Cai, Benny Febriansyah, Tingting Yin, Kian Ping Loh, Nripan Mathews, Handong Sun, Tze Chien Sum*
Science Advances, 8, 37, eabq1971 (2022), DOI:10.1126/sciadv.abq1971

 

440. Ferroelectrics-Integrated Two-Dimensional Devices toward Next-Generation Electronics

Tengyu Jin, Jingyu Mao, Jing Gao, Cheng Han*, Kian Ping Loh, Andrew TS Wee, Wei Chen*
ACS nano, 16, 9, 13595 (2022), DOI:10.1021/acsnano.2c07281

 

439. Probing the Origin of Chiral Charge Density Waves in the Two-Dimensional Limits

Ziying Wang, Zishen Wang, Yuan Ping Feng*, and Kian Ping Loh*
Nano Letters, 22, 18, 7615 (2022), DOI:10.1021/acs.nanolett.2c02723

 

438. Cobalt (III) corrole-tethered semiconducting graphdiyne film for efficient electrocatalysis of oxygen reduction reaction

Jian Zeng, Tong Yang, Haomin Xu, Wei Yu, Dingguan Wang, Jing Li, Yuanping Feng, Kian Ping Loh, Jiong Lu, Jishan Wu*
Materials Today Chemistry, 25, 2468 (2022), DOI:10.1016/j.mtchem.2022.100932

 

437. Giant g‐factor in Self‐Intercalated 2D TaS2

Ziying Wang, Zishen Wang, Xin Zhou, Wei Fu, Haohan Li, Chaofei Liu, Jingsi Qiao, Su Ying Quek, Chenliang Su, Yuanping Feng*, Kian Ping Loh*
Small, 18, 38, 2201975 (2022), DOI:10.1002/smll.202201975

 

436. Rashba–Edelstein Effect in the h‐BN Van Der Waals Interface for Magnetization Switching

Qidong Xie, Weinan Lin, Jinghua Liang, Hengan Zhou, Moaz Waqar, Ming Lin, Siew Lang Teo, Hao Chen, Xiufang Lu, Xinyu Shu, Liang Liu, Shaohai Chen, Chenghang Zhou, Jianwei Chai, Ping Yang, Kian Ping Loh, John Wang, Wanjun Jiang, Aurelien Manchon*, Hongxin Yang*, Jingsheng Chen*
Advanced Materials, 34, 33, 2109449 (2022), DOI:10.1002/adma.202109449

 

435. Promoting Dinuclear‐Type Catalysis in Cu1–C3N4 Single‐Atom Catalysts

Jingting Song, Zhongxin Chen, Xiangbin Cai, Xin Zhou, Gaolei Zhan, Runlai Li, Pingping Wei, Ning Yan, Shibo Xi*, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 34, 33, 2204638 (2022), DOI:10.1002/adma.202204638

 

434. Ultrahigh Loading Copper Single Atom Catalyst for Palladium-free Wacker Oxidation

Jingting Song, Jia Liu, Kian Ping Loh & Zhongxin Chen*
Chemical Research in Chinese Universities, 1 (2022), DOI:10.1007/s40242-022-2130-x

 

433. Giant bipolar unidirectional photomagnetoresistance

Yucheng Jiang, Anpeng He, Kai Luo, Jinlei Zhang, Guozhen Liu, Run Zhao, Qing Zhang, Zhuo Wang, Chen Zhao, Lin Wang, Yaping Qi, Ju Gao, Kian Ping Loh, Andrew TS Wee, Cheng-Wei Qiu*
Proceedings of the National Academy of Sciences, 119, 27, e2115939119 (2022), DOI:10.1073/pnas.2115939119

 

432. Real‐Space Investigation of the Multiple Halogen Bonds by Ultrahigh‐Resolution Scanning Probe Microscopy

Dingguan Wang, Zishen Wang, Wei Liu, Siying Zhong, Yuan Ping Feng, Kian Ping Loh, Andrew Thye Shen Wee*
Small, 18, 28, 2202368 (2022), DOI:10.1002/smll.202202368

 

431. Dynamic Tuning of Moiré Superlattice Morphology by Laser Modification

Xinyun Wang, Yuzhou Zhao, Xiao Kong, Qi Zhang, Hong Kuan Ng, Sharon Xiaodai Lim, Yue Zheng, Xiao Wu, Kenji Watanabe, Qing-Hua Xu, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Kuan Eng Johnson Goh, Song Jin, Kian Ping Loh, Feng Ding*, Wanxin Sun*, and Chorng Haur Sow*
ACS Nano, 16, 5, 8172 (2022), DOI:10.1021/acsnano.2c01625

 

430. Giant Second-Harmonic Generation in Ferroelectric NbOI2

Ibrahim Abdelwahab, Benjamin Tilmann, Yaze Wu, David Giovanni, Ivan Verzhbitskiy, Menglong Zhu, Rodrigo Berté, Fengyuan Xuan, Leonardo de S. Menezes, Goki Eda, Tze Chien Sum, Su Ying Quek, Stefan A. Maier*, Kian Ping Loh*
Nature Photonics, 16, 644 (2022), DOI:10.1038/s41566-022-01021-y

 

429. Intercalation-driven ferroelectric-to-ferroelastic conversion in a layered hybrid perovskite crystal

Zhenyue Wu, Shunning Li, Yasmin Mohamed Yousry, Walter P.D. Wong, Xinyun Wang, Teng Ma, Zhefeng Chen, Yao Shao, Weng Heng Liew, Kui Yao, Feng Pan*, Kian Ping Loh*
Nature Communications 13, 3104 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-30822-6

 

428. Addressing the Quantitative Conversion Bottleneck in Single-Atom Catalysis

Zhongxin Chen, Jingting Song, Rongrong Zhang, Runlai Li, Qikun Hu, Pingping Wei, Shibo Xi, Xin Zhou, Nguyen Thai Thien Phuc, Duong Hai Minh, Poh Seng Lee, Xiaoxu Zhao, Ming Joo Koo, Ning Yan and Kian Ping Loh*
Nature Communications 13, 2807 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-30551-w

 

427. Constructing Ambivalent Imidazopyridinium-linked Covalent Organic Frameworks

Xing Li, Kun Zhang, Gang Wang, Yijia Yuan, Gaolei Zhan, Tanmay Ghosh, Walter P.D. Wong, Fangzheng Chen, Hai-Sen Xu, Utkur Mirsaidov, Keyu Xie, Junhao Lin* and Kian Ping Loh*
Nature Synthesis 1, 382–392 (2022), DOI:10.1038/s44160-022-00071-y

 

426. Sub-angstrom noninvasive imaging of atomic arrangement in 2D hybrid perovskites

Mykola Telychko, Shayan Edalatmanesh, Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Na Guo, Chun Zhang, Jesús I. Mendieta-Moreno, Matyas Nachtigall, Jing Li, Kian Ping Loh*, Pavel Jelínek*, Jiong Lu*
Science Advances, 8, 17 (2022), DOI:10.1126/sciadv.abj0395

 

425. An Ion Sieving Conjugated Microporous Thermoset Ultrathin Membrane for High-Performance Li-S Battery

Wei Liu, Kun Zhang, Li Ma, Ruiqi Ning, Zhongxin Chen, Jing Li, Youguo Yan, Tongtong Shang, Zhiyang Lyu, Zhen Li*, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*
Energy Storage Materials, 49, 1-10 (2022), DOI:10.1016/j.ensm.2022.03.051

 

424. Data-driven discovery of high performance layered van der Waals piezoelectric NbOI2

Yaze Wu, Ibrahim Abdelwahab, Ki Chang Kwon, Ivan Verzhbitskiy, Lin Wang, Weng Heng Liew, Kui Yao, Goki Eda, Kian Ping Loh*, Lei Shen*, Su Ying Quek*
Nature Communications 13, 1884 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-29495-y

 

423. Tailoring the Coercive Field in Ferroelectric Metal-Free Perovskites by Hydrogen Bonding

Hwa Seob Choi, Shunning Li, In-Hyeok Park, Weng Heng Liew, Ziyu Zhu, Ki Chang Kwon, Lin Wang, In-Hwan Oh, Shisheng Zheng, Chenliang Su, Qing-Hua Xu, Kui Yao, Feng Pan*, Kian Ping Loh*
Nature Communications 13, 794 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-28314-8

 

422. Unlocking surface octahedral tilt in two dimensional Ruddlesden-Popper perovskites

Yan Shao, Wei Gao, Hejin Yan, Runlai Li, Ibrahim Abdelwahab, Xiao Chi, Lukas Rogée, Lyuchao Zhuang, Wei Fu, Shu Ping Lau, Siu Fung Yu*, Yongqing Cai*, Kian Ping Loh* and Kai Leng*
Nature Communications 13, 138 (2022), DOI:10.1038/s41467-021-27747-x

 

[2021]

 

421. Strong Moiré Excitons in High-Angle Twisted Transition Metal Dichalcogenide Homobilayers with Robust Commensuration

Xiaoxu Zhao, Jingsi Qiao, Xin Zhou, Hao Chen, Jun You Tan, Hongyi Yu, Si Min Chan, Jing Li, Henshui Zhang, Jiadong Zhou, Jiadong Dan, Zhen Liu, Wu Zhou, Zheng Liu, Bo Peng*, Longjiang Deng, Stephen John Pennycook, Su Ying Quek, Kian Ping Loh*
Nano Letters 22, 1, 203 (2022), DOI:10.1021/acs.nanolett.1c03622

 

420. Analog and Digital Mode α-In2Se3 Memristive Devices for Neuromorphic and Memory Applications

Yishu Zhang, Lin Wang, Hao Chen, Teng Ma, Xiufang Lu, Kian Ping Loh*
Advanced Electronic Materials, 7, 12, 2100609 (2021), DOI:10.1002/aelm.202100609

 

419. Nanocrystalline diamond film grown by pulsed linear antenna microwave CVD

Jiteng Gu, Zhongxin Chen, Runlai Li, Xiaoxu Zhao, Chandan Das, Vicknesh Sahmuganathan, John Sudijono, Ming Lin*, Kian Ping Loh*
Diamond and Related Materials, 119, 108576 (2021), DOI:10.1016/j.diamond.2021.108576

 

418. High-Yield Exfoliation of Monolayer 1T’-MoTe2 as Saturable Absorber for Ultrafast Photonics

Wei Yu, Zikai Dong, Ibrahim Abdelwahab, Xiaoxu Zhao, Jia Shi, Yan Shao, Jing Li, Xiao Hu, Runlai Li, Teng Ma, Zhe Wang, Qing-Hua Xu, Ding Yuan Tang, Yanrong Song*, Kian Ping Loh*
ACS Nano 2021, 15, 11, 18448 (2021), DOI:10.1021/acsnano.1c08093

 

417. Controllable phase transitions between multiple charge density waves in monolayer 1T-VSe2 via charge doping

Zishen Wang, Jun Zhou, Kian Ping Loh*, Yuan Ping Feng*
Applied Physics Letters, 119, 163101 (2021), DOI:10.1063/5.0068241

 

416. Exploring Low Power and Ultrafast Memristor on p-Type van der Waals SnS

Xiu Fang Lu, Yishu Zhang, Naizhou Wang, Sheng Luo, Kunling Peng, Lin Wang, Hao Chen, Weibo Gao, Xian Hui Chen, Yang Bao, Gengchiau Liang, Kian Ping Loh*
Nano Letters, 21, 20, 8800 (2021), DOI:10.1021/acs.nanolett.1c03169

 

415. Chiral self-assembly of terminal alkyne and selenium clusters organic-inorganic hybrid

Zhi Chen, Tao Lin, Haohan Li, Mingzi Sun, Chenliang Su*, Bolong Huang*, Kian Ping Loh*
Nano Research, 15, 2741 (2022), DOI:10.1007/s12274-021-3824-y

 

414. Single-Atom Catalysis: From Simple Reactions to the Synthesis of Complex Molecules

Zhongxin Chen, Jia Liu, Ming Joo Koh, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 2103882 (2021), DOI:10.1002/adma.202103882

 

413. Nanocrystalline diamond film grown by pulsed linear antenna microwave CVD

Jiteng Gu, Zhongxin Chen, Runlai Li, Xiaoxu Zhao, Chandan Das, Vicknesh Sahmuganathan, John Sudijono, Ming Lin*, Kian Ping Loh*
Diamond and Related Materials, 12, 29, 7010 (2021), DOI:10.1016/j.diamond.2021.108576

 

412. Facile Production of Phosphorene Nanoribbons towards Application in Lithium Metal Battery

Wei Yu, Jinlin Yang, Jing Li, Kun Zhang, Haomin Xu, Xin Zhou, Wei Chen*, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 33, 35, 2102083 (2021), DOI:10.1002/adma.202102083

 

411. Iron Single Atom Catalyzed Quinoline Synthesis

Zhongxin Chen, Jingting Song, Xinwen Peng*, Shibo Xi, Jia Liu, Wenhui Zhou, Runlai Li, Rile Ge, Cuibo Liu, Haisen Xu, Xiaoxu Zhao, Haohan Li, Xin Zhou, Lu Wang, Xing Li, Linxin Zhong, Alexandre I Rykov, Junhu Wang, Ming Joo Koh, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 33, 34, 2101382 (2021), DOI:10.1002/adma.202101382

 

410. Atomic Imaging of Electrically Switchable Striped Domains in β′‐In2Se3

Zhi Chen, Wei Fu, Lin Wang, Wei Yu, Haohan Li, Clement Kok Yong Tan, Ibrahim Abdelwahab, Yan Shao, Chenliang Su, Mingzi Sun, Bolong Huang*, Kian Ping Loh*
Advanced Science, 8, 17, 2100713 (2021), DOI:10.1002/advs.202100713

 

409. Ferroelectricity and Rashba effect in 2D organic–inorganic hybrid perovskites

Kai Leng*, Runlai Li, Shu Ping Lau, Kian Ping Loh*
Trends in Chemistry, 3, 9, 716 (2021), DOI:10.1016/j.trechm.2021.05.003

 

408. Dense‐Stacking Porous Conjugated Polymer as Reactive‐Type Host for High‐Performance Lithium Sulfur Batteries

Xiaowei Wang, Yangyuchen Yang, Chen Lai, Runlai Li, Haomin Xu, Darren HS Tan, Kun Zhang, Wei Yu, Oeystein Fjeldberg, Ming Lin, Wei Tang*, Ying Shirley Meng*, Kian Ping Loh*
Angewandte Chemie International Edition, 60, 20, 11359 (2021), DOI:10.1002/anie.202016240

 

407. Fast growth of centimeter-scale single-crystal copper foils with high-index planes by the edge-incision effect

Li Li, Teng Ma, Wei Yu, Menglong Zhu, Jing Li, Zhi Chen, Haohan Li, Meng Zhao, Jinghua Teng, Bingbing Tian, Chenliang Su, Kian Ping Loh*
2D Materials, 8, 3, 035019 (2021), DOI:10.1088/2053-1583/abf54c

 

406. Para-Substituted Triphenylamine as a Catholyte for Zinc–Organic Aqueous Redox Flow Batteries

Xiaowei Wang, Wei Tang, Kian Ping Loh*
ACS Applied Energy Materials, 4, 4, 3612 (2021), DOI:10.1021/acsaem.1c00031

 

405. Unveiling Atomic-Scale Moiré Features and Atomic Reconstructions in High-Angle Commensurately Twisted Transition Metal Dichalcogenide Homobilayers

Xiaoxu Zhao, Jingsi Qiao, Si Min Chan, Jing Li, Jiadong Dan, Shoucong Ning, Wu Zhou, Su Ying Quek*, Stephen John Pennycook*, Kian Ping Loh*
Nano Letters, 21, 7, 3262 (2021), DOI:10.1021/acs.nanolett.1c00563

 

404. Molecular engineered palladium single atom catalysts with an M-C1N3 subunit for Suzuki coupling

Jia Liu, Zhongxin Chen, Cuibo Liu, Bao Zhang, Yonghua Du, Chen-Fei Liu, Lu Ma, Shibo Xi, Runlai Li, Xiaoxu Zhao, Jingting Song, Xin Zhi Sui, Wei Yu, Ling Miao, Jianjun Jiang, Ming Joo Koh* and Kian Ping Loh*
Journal of Materials Chemistry A, 9, 11427 (2021), DOI:10.1039/D1TA00012H

 

403. A High‐Performance Lithium Metal Battery with Ion‐Selective Nanofluidic Transport in a Conjugated Microporous Polymer Protective Layer

Kun Zhang, Wei Liu, Yuliang Gao, Xiaowei Wang, Zhongxin Chen, Ruiqi Ning, Wei Yu, Runlai Li, Li Li, Xing Li, Kai Yuan, Li Ma, Nan Li, Chao Shen, Wei Huang, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 33, 2006323 (2021), DOI:10.1002/adma.202006323

 

[2020]

 

402. Photophysics of 2D Organic–Inorganic Hybrid Lead Halide Perovskites: Progress, Debates, and Challenges

Zhixing Gan*, Yingchun Cheng, Weijian Chen, Kian Ping Loh, Baohua Jia*, Xiaoming Wen*
Advanced Science, 2001843 (2020), DOI:10.1002/advs.202001843

 

401. Room‐temperature Palladium‐Catalyzed Deuterogenolysis of Carbon Oxygen Bonds towards Deuterated Pharmaceuticals

Wei Ou, Xudong Xiang, Ru Zou, Qing Xu, Kian Ping Loh, Chenliang Su*
Angewandte Chemie International Edition, 60, 6357–6361 (2020), DOI:10.1002/anie.202014196

 

400. Direct Bandgap-like Strong Photoluminescence from Twisted Multilayer MoS2 Grown on SrTiO3

Soumya Sarkar, Sinu Mathew, Sandhya Chintalapati, Ashutosh Rath, Majid Panahandeh-Fard, Surajit Saha, Sreetosh Goswami, Sherman Jun Rong Tan, Kian Ping Loh, Mary Scott, Thirumalai Venkatesan
ACS nano, 14, 12, 16761 (2020), DOI:10.1021/acsnano.0c04801

 

399. Intercalated phases of transition metal dichalcogenides

Ziying Wang, Runlai Li, Chenliang Su, and Kian Ping Loh
SmartMat, e1013 (2020), DOI:10.1002/smm2.1013

 

398. Partitioning the interlayer space of covalent organic frameworks by embedding pseudorotaxanes in their backbones

Xing Li, Hai-Sen Xu, Kai Leng, See Wee Chee, Xiaoxu Zhao, Noopur Jain, Hai Xu, Jingsi Qiao, Qiang Gao, In-Hyeok Park, Su Ying Quek, Utkur Mirsaidov & Kian Ping Loh*
Nature Chemistry, 12, 1115 (2020), DOI:10.1038/s41557-020-00562-5

 

397. Electron tunneling at the molecularly thin 2D perovskite and graphene van der Waals interface

Kai Leng, Lin Wang, Yan Shao, Ibrahim Abdelwahab, Gustavo Grinblat, Ivan Verzhbitskiy, Runlai Li, Yongqing Cai, Xiao Chi, Wei Fu, Peng Song, Andrivo Rusydi, Goki Eda, Stefan A. Maier, and Kian Ping Loh*
Nature Communications, 11, Article number: 5483 (2020) , DOI:10.1038/s41467-020-19331-6

 

396. Solution-Processable Covalent Organic Framework Electrolytes for All-Solid-State LiOrganic Batteries

Xing Li, Qian Hou, Wei Huang, Hai-Sen Xu, Xiaowei Wang, Wei Yu, Runlai Li, Kun Zhang, Lu Wang, Zhongxin Chen, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*
ACS Energy Letters, (2020) , DOI:10.1021/acsenergylett.0c01889

 

395. Linkage Engineering by Harnessing Supramolecular Interactions to Fabricate 2D Hydrazone-Linked Covalent Organic Framework Platforms toward Advanced Catalysis

Cheng Qian, Weiqiang Zhou, Jingsi Qiao, Dongdong Wang, Xing Li, Wei Liang Teo, Xiangyan Shi, Hongwei Wu, Jun Di, Hou Wang, Guofeng Liu, Long Gu, Jiawei Liu, Lili Feng, Yuchuan Liu, Su Ying Quek, Kian Ping Loh, and Yanli Zhao*
Journal of the American Chemical Society, 142, 42, 18138 (2020) , DOI:10.1021/jacs.0c08436

 

394. Electron beam triggered single-atom dynamics in two-dimensional materials

Xiaoxu Zhao, Kian Ping Loh and Stephen. J. Pennycook
Journal of Physics: Condensed Matter, (2020) , DOI:

 

393. Visualizing the Anomalous Charge Density Wave States in Graphene/NbSe2 Heterostructures

Yu Chen, Lishu Wu, Hai Xu, Chunxiao Cong* Si Li, Shun Feng, Hongbo Zhang, Chenji Zou, Jingzhi Shang, Shengyuan A. Yang, Kian Ping Loh, Wei Huang*, Ting Yu*
Advanced Materials, (2020) , DOI: 10.1002/adma.202003746

 

392. Semiconductor photocatalysis to engineering deuterated N-alkyl pharmaceuticals enabled by synergistic activation of water and alkanols

Zhaofei Zhang, Chuntian Qiu, Yangsen Xu, Qing Han, Junwang Tang, Kian Ping Loh, and Chenliang Su*
Nature Communications, 11, 4722 (2020) , DOI: 10.1038/s41467-020-18458-w

 

391. Self-Powered Photodetector using Two-Dimensional Ferroelectric Dion-Jacobson Hybrid Perovskites

In-Hyeok Park; Ki Chang Kwon; Ziyu Zhu; Xiao Wu; Runlai Li; Qing-Hua Xu; Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society (2020) , DOI: 10.1021/jacs.0c08189

 

390. Atomic-Level Electronic Properties of Carbon Nitride Monolayers

Dingguan Wang, Zishen Wang, Wei Liu,* Arramel, Jun Zhou, Yuan Ping Feng, Kian Ping Loh, Jishan Wu,* and Andrew T. S. Wee*
ACS Nano, (2020) , DOI: 10.1021/acsnano.0c06535

 

389. Exploring Ferroelectric Switching in α‐In2Se3 for Neuromorphic Computing

Lin Wang, Xiaojie Wang, Yishu Zhang, Runlai Li, Teng Ma, Kai Leng, Zhi Chen, Ibrahim Abdelwahab, and Kian Ping Loh*
Advanced Functional Materials, 2004609, (2020) , DOI: 10.1002/adfm.202004609

 

388. Photocatalytic Hydrogen Evolution under Ambient Conditions on Polymeric Carbon Nitride/Donor‐π‐Acceptor Organic Molecule Heterostructures

Kui Li, Lei Wang, Zhongxin Chen, Xianfeng Yang, Yu‐Xiang Yu, Wei‐De Zhang, Ye Wang, Yumeng Shi*, Kian Ping Loh, and Qing‐Hua Xu*
Advanced Functional Materials, 2005106, (2020) , DOI: 10.1002/adfm.202005106

 

387. Proton-transfer-induced 3D/2D hybrid perovskites suppress ion migration and reduce luminance overshoot

Hobeom Kim, Joo Sung Kim, Jung-Min Heo, Mingyuan Pei, In-Hyeok Park, Zhun Liu, Hyung Joong Yun, Min-Ho Park, Su-Hun Jeong, Young-Hoon Kim, Jin-Woo Park, Emad Oveisi, Satyawan Nagane, Aditya Sadhanala, Lijun Zhang, Jin Jung Kweon, Sung Keun Lee, Hoichang Yang, Hyun Myung Jang, Richard H. Friend, Kian Ping Loh, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Nam-Gyu Park & Tae-Woo Lee*
Nature Communications 11, 3378, (2020) , DOI: 10.1038/s41467-020-17072-0

 

386. Domain Engineering in ReS2 by Coupling Strain during Electrochemical Exfoliation

Wei Yu, Zishen Wang, Xiaoxu Zhao, Junyong Wang, Tun Seng Herng, Teng Ma, Zhiyu Zhu, Jun Ding, Goki Eda, Stephen J. Pennycook, Yuan Ping Feng, and Kian Ping Loh*
Adv. Funct. Mater., 2003057, (2020) , DOI: 10.1002/adfm.202003057

 

385. Site-selective alkene borylation enabled by synergistic hydrometallation and borometallation

Xiaolong Yu, Haonan Zhao, Shibo Xi, Zhongxin Chen, Xiaowei Wang, Lin Wang, Leroy Qi Hao Lin, Kian Ping Loh & Ming Joo Koh*
Nature Catalysis (2020), DOI: 10.1038/s41929-020-0470-9

 

384. An Anomalous Magneto-Optic Effect in Epitaxial Indium Selenide Layers

Wei Fu, Xiaoxu Zhao, Ke Wang, Zhi Chen, Kai Leng, Deyi Fu, Peng Song, Hai Wang, Longjiang Deng, Stephen J. Pennycook, Gang Zhang*, Bo Peng*, and Kian Ping Loh*
Nano Letters, accepted (2020), DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01704

 

383. In-Plane Ferroelectric Tin Monosulfide and Its Application in Ferroelectric Analog Synaptic Device

Ki Chang Kwon, Yishu Zhang, Lin Wang, Wei Yu, Xiaojie Wang, In-Hyeok Park, Hwa Seob Choi, Teng Ma, Ziyu Zhu, Bingbing Tian, Chenliang Su, and Kian Ping Loh*
ACS Nano, accepted (2020), DOI: 10.1021/acsnano.0c03869

 

382. Function-oriented synthesis of two-dimensional (2D) covalent organic frameworks–from 3D solids to 2D sheets

Xing Li, Priya Yadava and Kian Ping Loh*
Chemical Society Reviews (2020), DOI: 10.1039/d0cs00236d

 

381. Synthesis of Two‐Dimensional Perovskite by Inverse Temperature Crystallization and Studies of Exciton States by Two‐Photon Excitation Spectroscopy

Zhihui Chen, Qi Zhang, Menglong Zhu, Xinyun Wang, Qixing Wang, Andrew Thye Shen Wee, Kian Ping Loh, Goki Eda,* Qing‐Hua Xu*
Advanced Functional Materials, 2002661, (2020), DOI: 10.1002/adfm.202002661

 

380. Large Enhancement of Thermoelectric Performance in MoS2/h-BN Heterostructure due to Vacancy-induced Band Hybridization

Jing Wu, Yanpeng Liu, Yi Liu, Yongqing Cai, Yunshan Zhao, Hong Kuan Ng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gang Zhang, Cheng-Wei Qiu, Dongzhi Chi, A. H. Castro Neto, John T. L. Thong*, Kian Ping Loh*, and Kedar Hippalgaonkar*
Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) Jun 2020, 202007495, accepted, DOI: 10.1073/pnas.2007495117

 

379. Engineering covalently bonded 2D layered materials by self-intercalation

Xiaoxu Zhao, Peng Song, Chengcai Wang, Anders C. Riis-Jensen, Wei Fu, Ya Deng, Dongyang Wan, Lixing Kang, Shoucong Ning, Jiadong Dan, T. Venkatesan, Zheng Liu, Wu Zhou, Kristian S. Thygesen, Xin Luo, Stephen J. Pennycook & Kian Ping Loh*
Nature 581, 171–177 (2020) , DOI: 10.1038/s41586-020-2241-9

 

378. Divergent Chemistry Paths for 3D and 1D Metallo‐Covalent Organic Frameworks

Hai-Sen Xu, Yi Luo, Pei Zhen See, Xing Li, Zhongxin Chen, Yi Zhou, Xiaoxu Zhao, Kai Leng, In‐Hyeok Park, Runlai Li, Cuibo Liu, Fangzheng Chen, Shibo Xi, Junliang Sun and Kian Ping Loh*
Angewandte Chemie, 59, 2–8 (2020), DOI: 10.1002/anie.202002724

 

377. A solution-processable and ultra-permeable conjugated microporous thermoset for selective hydrogen separation

Wei Liu, Shu-Dong Jiang, Youguo Yan, Wensen Wang, Jing Li, Kai Leng, Susilo Japip, Jiangtao Liu, Hai Xu, Yanpeng Liu, In-Hyeok Park, Yang Bao, Wei Yu, Michael D. Guiver*, Sui Zhang* & Kian Ping Loh*
Nature Communications 2020 , 11, 1633, DOI: 10.1038/s41467-020-15503-6

 

376. From bulk to molecularly thin hybrid perovskites

Kai Leng, Wei Fu, Yanpeng Liu, Manish Chhowalla and Kian Ping Loh*
Nature Reviews Materials, (2020), DOI: 10.1038/s41578-020-0185-1

 

375. Single crystal of a one-dimensional metallo-covalent organic framework

Hai-Sen Xu, Yi Luo, Xing Li, Pei Zhen See, Zhongxin Chen, Tianqiong Ma, Lin Liang, Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Lin Wang, Runlai Li, Xiangyan Shi, Yi Zhou, Xiu Fang Lu, Xiaoxu Zhao, Cuibo Liu, Junliang Sun* and Kian Ping Loh*
Nature Communications , 2020, 11, 1434, DOI: 10.1038/s41467-020-15281-1

 

374. Rapid, Scalable Construction of Highly Crystalline Acylhydrazone Two-dimensional Covalent Organic Frameworks via Dipole-Induced Antiparallel Stacking

Xing Li, Jingsi Qiao, See Wee Chee, Hai-Sen Xu, Xiaoxu Zhao, Hwa Seob Choi, Wei Yu, Su Ying Quek, Utkur Mirsaidov, Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society , 2020, 142, 10, 4932–4943, DOI: 10.1021/jacs.0c00553

 

373. Spin-Valley Locking Effect in Defect States of Monolayer MoS2

Yaqian Wang, Longjiang Deng, Qilin Wei, Yi Wan, Zhen Liu, Xiao Lu, Yue Li, Lei Bi, Li Zhang, Haipeng Lu, Haiyan Chen, Peiheng Zhou, Linbo Zhang, Yingchun Cheng*, Xiaoxu Zhao*, Yu Ye, Wei Huang, Stephen John Pennycook, Kian Ping Loh, Bo Peng*
Nano Letters , 2020, 20, 3, 2129–2136, DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c00138

 

372. Room Temperature Commensurate Charge Density Wave on Epitaxially Grown Bilayer 2H-Tantalum Sulfide on Hexagonal Boron Nitride

Wei Fu, Jingsi Qiao, Xiaoxu Zhao, Yu Chen, Deyi Fu, Wei Yu, Kai Leng, Peng Song, Zhi Chen, Ting Yu, Stephen J. Pennycook, Su Ying Quek* and Kian Ping Loh*
ACS Nano , 2020, 14, 4, 3917–3926DOI: 10.1021/acsnano.0c00303

 

371. Coexistence of large conventional and planar spin Hall effect with long spin diffusion length in a low-symmetry semimetal at room temperature

Peng Song, Chuang-Han Hsu, Giovanni Vignale, Meng Zhao, Jiawei Liu, Yujun Deng, Wei Fu, Yanpeng Liu, Yuanbo Zhang, Hsin Lin*, Vitor M. Pereira* and Kian Ping Loh*
Nature Materials , 2020, 19, 292–298 DOI: 10.1038/s41563-019-0600-4

 

370. Building vertically-structured, high-performance electrodes by interlayer-confined reactions in accordion-like, chemically expanded graphite

Lei Dong, Long Zhang, Shan Lin, Zhongxin Chen, Yannan Wang, Xiaoxu Zhao, Tianqi Wu, Jiajia Zhang, Wei Liu,* Hongbin Lu,* Kian Ping Loh,*
Nano Energy , 2020, 70, 104482 DOI:10.1016/j.nanoen.2020.104482

 

[2019]

 

369. Expedient synthesis of E-hydrazone esters and 1H-indazole scaffolds through heterogeneous single-atom platinum catalysis

Cuibo Liu, Zhongxin Chen,, Huan Yan, Shibo Xi, Kah Meng Yam, Jiajian Gao, Yonghua Du, Jing Li, Xiaoxu Zhao, Keyu Xie, Haisen Xu, Xing Li, Kai Leng, Stephen J. Pennycook, Bin Liu, Chun Zhang, Ming Joo Koh*, and Kian Ping Loh*
Science Advances , 2019, 5, 12, eaay1537 DOI:10.1126/sciadv.aay1537

 

368. Cobalt Single Atoms-Intercalated Molybdenum Disulfide for Sulfide Oxidation with Exceptional Chemoselectivity

Zhongxin Chen; Cuibo Liu; Jia Liu; Jing Li; Shibo Xi; Xiao Chi; Haisen Xu; In-Hyeok Park; Xinwen Peng; Xing Li; Wei Yu; Xiaowang Liu; Linxin Zhong; Kai Leng; Wei Huang; Ming Joo Koh; Kian Ping Loh*
Advanced Materials , 2019, 1906437 DOI:10.1002/adma.201906437

 

367. Hydrogen Bond Guided Synthesis of Close-packed Onedimensional Graphdiyne on Ag(111) Surface

Zhi Chen, Tao Lin, Haohan Li, Fang Cheng, Chenliang Su,* and Kian Ping Loh*
Chemical Sicence, 2019, 1906437 DOI:10.1039/C9SC04530A

 

366. Covalent Organic Framework Based Li-CO2 Batteries

Xing Li, Hui Wang, Zhongxin Chen, Hai-Sen Xu, Wei Yu, Cuibo Liu, Xiaowei Wang, Kun Zhang, Keyu Xie* and Kian Ping Loh*
Advanced Materials , 2019, 1905879 DOI: 10.1002/adma.201905879

 

365. 2D Perovskites with Giant Excitonic Optical Nonlinearities for High‐Performance Sub‐Bandgap Photodetection

Feng Zhou, Ibrahim Abdelwahab, Kai Leng, Kian Ping Loh* and Wei Ji*
Advanced Materials , 2019, 1904155 DOI: 10.1002/adma.201904155

 

364. Giant Enhancement of Second Harmonic Generation Accompanied by the Structural Transformation of 7‐fold to 8‐fold Interpenetrated MOF

Zhihui Chen, Gianpiero Gallo, Vaishali A. Sawant, Tianxiang Zhang, Menglong Zhu, Liangliang Liang, Anjana Chanthapally, Geetha Bolla, Hong Sheng Quah, Xiaogang Liu, Kian Ping Loh, Robert E. Dinnebier,* Qing-Hua Xu,* and Jagadese J Vittal*
Angewandte Chemie, 2020, 59, 833 DOI: 10.1002/anie.201911632

 

363. Polaronic Trions at the MoS2/SrTiO3 Interface

Soumya Sarkar, Sreetosh Goswami, Maxim Trushin, Surajit Saha, Majid Panahandeh‐Fard, Saurav Prakash, Sherman Jun Rong Tan, Mary Scott, Kian Ping Loh, Shaffique Adam,* Sinu Mathew,* Thirumalai Venkatesan*
Advanced Materials, 2019, 31, 1903569 DOI: 10.1002/adma.201903569

 

362. Ferroelectricity and Rashba Effect in a Two-Dimensional Dion-Jacobson Hybrid Organic-Inorganic Perovskite

In-Hyeok Park, Qiannan Zhang, Ki Chang Kwon, Ziyu Zhu, Wei Yu, Kai Leng, David Giovanni, Hwa Seob Choi, Ibrahim Abdelwahab, Qing-Hua Xu, Tze Chien Sum,* and Kian Ping Loh*
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 15972−15976 DOI: 10.1021/jacs.9b07776

 

361. Chemically Exfoliated VSe2 Monolayers with Room‐Temperature Ferromagnetism

Wei Yu, Jing Li, Tun Seng Herng, Zishen Wang, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Wei Fu, Ibrahim Abdelwahab, Jun Zhou, Jiadong Dan, Zhongxin Chen, Zhi Chen, Zejun Li, Jiong Lu, Stephen J. Pennycook, Yuan Ping Feng, Jun Ding, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 2019, 1903779 DOI: 10.1002/adma.201903779

 

360. Engineering and Modifying Two-Dimensional Materials via Electron Beams

Xiaoxu Zhao, Jiadong Dan, Wu Zhou, Kian Ping Loh and Stephen J. Pennycook*
Microscopy and Microanalysis, 2019, 25, 1474-1475 DOI: 10.1017/S1431927619008109

 

359. Realizing Interfacial Electronic Interaction within ZnS Quantum Dots/N‐rGO Heterostructures for Efficient Li–CO2 Batteries

Hui Wang, Keyu Xie*, You You, Qian Hou, Kun Zhang, Nan Li, Wei Yu, Kian Ping Loh, Chao Shen*, Bingqing Wei*
Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1901806 DOI: 10.1002/aenm.201901806

 

358. Recent Progress in Covalent Organic Frameworks as Solid-State Ion Conductors

Xing Li and Kian Ping Loh*
ACS Materials Lett., 2019, 1, 3, 327, DOI: 10.1021/acsmaterialslett.9b00185

 

357. Ultrafast All-Optical Modulation in 2D Hybrid Perovskites

Gustavo Grinblat*, Ibrahim Abdelwahab, Michael P. Nielsen, Paul Dichtl, Kai Leng, Rupert F. Oulton, Kian Ping Loh, Stefan A. Maier
ACS Nano, 2019, 13, 8, 9504 DOI: 10.1021/acsnano.9b04483

 

356. Highly Stable Two-Dimensional Tin(II) Iodide Hybrid Organic–Inorganic Perovskite Based on Stilbene Derivative

In-Hyeok Park, Leiqiang Chu, Kai Leng, Yu Fong Choy, Wei Liu, Ibrahim Abdelwahab, Ziyu Zhu, Zhirui Ma, Wei Chen, Qing-Hua Xu, Goki Eda, and Kian Ping Loh*
Advanced Functional Materials, 2019, 29(39), 1904810, DOI: 10.1002/adfm.2019048103

 

355. Maximizing the utility of single atom electrocatalysts on a 3D graphene nanomesh

Kai Chi, Zhongxin Chen, Fei Xiao, Wei Guo, Wei Xi, Jing Liu, Huan Yan, Zheye Zhang, Jian Xiao, Jia Liu, Jun Luo, Shuai Wang* and Kian Ping Loh*
J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 15575, DOI: 10.1039/c9ta00942f

 

354. Room Temperature Commensurate Charge Density Wave on Epitaxially Grown Bilayer 2H-Tantalum Sulfide on Hexagonal Boron Nitride

Ibrahim Abdelwahab, Paul Dichtl, Gustavo Grinblat,* Kai Leng, Xiao Chi, In-Hyeok Park, Michael P. Nielsen, Rupert F. Oulton, Kian Ping Loh,* and Stefan A. Maier*
Advanced Materials, 2019, 31, 1902685 DOI: 10.1002/adma.201902685

 

353. Gate-Tunable In-Plane Ferroelectricity in Few-Layer SnS

Yang Bao, Peng Song, Yanpeng Liu, Zhihui Chen, Menglong Zhu, Ibrahim Abdelwahab, Jie Su, Wei Fu, Xiao Chi, Wei Yu, Wei Liu, Xiaoxu Zhao, Qing-Hua Xu, Ming Yang, Kian Ping Loh*
Nano Letters, 2019, 19, 8, 5109 doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b01419

 

352. On-chip integrated photonic circuits based on two-dimensional materials and hexagonal boron nitride as the optical confinement layer

Tianhua Ren and Kian Ping Loh*
Journal of Applied Physics, 2019, 125, 23, DOI: 10.1063/1.5096195

 

351. Modulating Charge Density Wave Order in a 1T-TaS2/Black Phosphorus Heterostructure

Ziying Wang, Leiqiang Chu, Linjun Li, Ming Yang, Junyong Wang, Goki Eda, and Kian Ping Loh*
Nano Letters, 2019, 19, 5, 2840-2849 doi.org/10.1016/j.chempr.2019.02.024

 

350. Room-Temperature Magnets Based on 1,3,5-Triazine-Linked Porous Organic Radical Frameworks

Hoa Phan*, Tun SengHerng, Dingguan Wang, Xing Li, Wangdong Zeng, Jun Ding, Kian Ping Loh, Andrew Thye Shen Wee, Jishan Wu*
Chem, 2019, 5, 5, 1012-1014 DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04805

 

349. Pressure-Engineered Structural and Optical Properties of Two-Dimensional (C4H9NH3)2PbI4 Perovskite Exfoliated nm-Thin Flakes

Tingting Yin, Bo Liu, Jiaxu Yan, Yanan Fang, Minghua Chen, Wee Kiang Chong, Shaojie Jiang, Jer-Lai Kuo, Jiye Fang, Pei Liang, Shuhuai Wei, Kian Ping Loh, Tze Chien Sum, Timothy J. White, and Ze Xiang Shen*
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141 (3), pp 1235–1241 DOI: 10.1021/jacs.8b07765

 

348. Fundamental Transport Mechanisms and Advancements of Graphene Oxide Membranes for Molecular Separation

Tieshan Yang, Han Lin, Kian Ping Loh, and Baohua Jia*
Chemistry of Materials, 2019, 31, 6, 1829-1846 DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b03820

 

347. Hierarchically Porous Carbon Plate Derived from Wood as Bifunctional ORR/OER Electrodes

Xinwen Peng*, Lei Zhang; Zhongxin Chen; Linxin Zhong; Dengke Zhao; Xiao Chi; Xiaoxu Zhao; Ligui Li; Xihong Lu, Prof.; Kai Leng; Cuibo Liu; Wei Liu; Wei Tang, Doc.; Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 2019, 31, 1900341 doi.org/10.1002/adma.201900341

 

346. Healing of Planar Defects in Two-Dimensional Materials via Grain Boundary Sliding

Xiaoxu Zhao; Yujin Ji; Jianyi Chen; Wei Fu; Jiadong Dan; Yuanyue Liu; Stephen J. Pennycook; Wu Zhou, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 2019, 31, 1900237doi.org/10.1002/adma.201900237

 

345. Interface Engineering of Au(111) for the Growth of 1T′-MoSe2

Fang Cheng , Zhixin Hu, Hai Xu, Yan Shao, Jie Su, Zhi Chen, Wei Ji , and Kian Ping Loh*
ACS Nano, 2019, 13, 21 2316-2323 DOI: 10.1021/acsnano.8b09054

 

344. Edge Segregated Polymorphism in Two-Dimensional Molybdenum Carbide

Xiaoxu Zhao; Weiwei Sun; Dechao Geng; Yu Xie; Wei Fu; Jiadong Dan; Paul R. C. Kent; Wu Zhou; Stephen John Pennycook, Kian Ping Loh*
Advanced Materials, 2019, 1808343 doi.org/10.1002/adma.201808343

 

[2018]

 

343. Anisotropic Third-Order Nonlinearity in Pristine and Lithium Hydride Intercalated Black Phosphorus

Tieshan Yang, Ibrahim Abdelwahab, Han Lin, Yang Bao, Sherman Jun Rong Tan, Scott Fraser, Kian Ping Loh*, and Baohua Jia*
ACS Photonics, 2018, 5 (12), pp 4969–4977 DOI: 10.1021/acsphotonics.8b01200

 

342. Two-dimensional tessellation by molecular tiles constructed from halogen–halogen and halogen–metal networks

Fang Cheng, Kian Ping Loh* et. Al. NATURE COMMUNICATIONS 9, Article number: 4871 (2018)  Editor's Choice https://www.nature.com/collections/wtpqpqpgwd

 

341. Surface-Limited Superconducting Phase Transition on 1T-TaS2

Ziying Wang, Yi-Yang Sun, Ibrahim Abdelwahab, Liang Cao, Wei Yu, Huanxin Ju, Junfa Zhu, Wei Fu, Leiqiang Chu, Hai Xu*, Kian Ping Loh* ACS Nano, 2018, 12 (12), pp 12619–12628, DOI: 10.1021/acsnano.8b07379

 

340. Promoted Glycerol Oxidation Reaction in an Interface Confined, Hierarchically Structured Catalyst

Zhongxin Chen; Cuibo Liu; Xiaoxu Zhao; Huan Yan; Jing Li; Pin Lyu; Yonghua Du; Shibo Xi; Kai Chi; Xiao Chi; Haisen Xu; Xing Li; Wei Fu; Kai Leng; Stephen J Pennycook; Shuai Wang; Kian Ping Loh* Advanced Materials, 2018, 1804763

 

339. Molecular Beam Epitaxy of Two-Dimensional In2Se3 and its Giant Electroresistance Switching in Ferroresistive Memory Junction

Poh, Sock Mui; Tan, Sherman; Wang, Han; Song, Peng; Abidi, Irfan; Zhao, Xiaoxu; Dan, Jiadong; Chen, Jingsheng; Luo, Zhengtang; Pennycook, Stephen; Castro Neto, Antonio; Kian Ping Loh* Nano Lett., 2018, 18 (10), pp 6340–6346

 

338.Differentiating Polymorphs in Molybdenum Disulfide via Electron Microscopy

Xiao Xu Zhao and Kian Ping Loh* et. al. Advanced Materials, 2018, 1802397

 

337. Lithium Silicide Surface Enrichment - A solution to Lithium Metal Battery

Wei Tang; Xuesong Yin; Sujin Kang; Zhongxin Chen; Bingbing Tian; Siew Lang Teo; Xiaowei Wang; Xiao Chi; Kian Ping Loh* , Hyun-Wook Lee*, Wesley Zheng*  Advanced Materials,2018, 30, 1801745

 

336. Molecular Engineering of Bandgaps in Covalent Organic Frameworks

Xing Li and Kian Ping Loh* et. al. Chem. Mater., 2018, 30 (16), pp 5743–5749

 

335. Desalination properties of a free-standing, partially oxidized few-layer graphene membrane

Janardhan Balapanuru, Kiran Kumar Manga and Kian Ping Loh*  Desalination (2018), DOI: 10.1016/j.desal.2018.08.005

 

334. Molecularly Thin Two-dimensional Hybrid Perovskites with Tunable Optoelectronic Properties due to Reversible Surface Relaxation

Kai Leng†, Ibrahim Abdelwahab†, Ivan Verzhbitskiy, Mykola Telychko, Leiqiang Chu, Xiao Chi, Zhihui Chen, Na Guo, Wei Fu, Chun Zhang, Qing-Hua Xu, Jiong Lu, Manish Chhowalla, Goki Eda, Kian Ping Loh* NATURE MATERIALS, 17908914 (2018

 

333. Molecular Beam Epitaxy of Highly Crystalline MoSe2 on Hexagonal Boron Nitride

Sock Mui Poh, Xiaoxu Zhao, Sherman Jun Rong Tan, Deyi Fu, Wenwen Fei, Leiqiang Chu, Dan Jiadong, Wu Zhou, Stephen J. Pennycook, Antonio H. Castro Neto, and Kian Ping Loh*, ACS Nano, 2018, 12 (8), pp 7562–7570

 

332. Observation of Gap Opening in 1T' Phase MoS2 Nanocrystals

Hai Xu, Dong Han, Yang Bao, Fang Cheng , Zijing Ding, Sherman J. R. Tan, and Kian Ping Loh, Nano Lett., 2018, 18 (8), pp 5085–5090

 

331. Tuneable Near White-Emissive Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks 

Xing Li and Kian Ping Loh et. al.  NATURE COMMUNICATIONS, 9, Article number: 2335 (2018

 

330. Tailoring sample-wide pseudo-magnetic fields on a graphene–black phosphorus heterostructure

Yan Peng Liu and Kian Ping Loh* et. el.  NATURE NANOTECHNOLOGY, 13828834 (2018)

 

329. Phonon-Mediated Colossal Magnetoresistance in Graphene/Black Phosphorus Heterostructures

Yanpeng Liu, Indra Yudhistira, Ming Yang, Evan Laksono, Yong Zheng Luo, Jianyi Chen, Junpeng Lu, Yuan Ping Feng, Shaffique Adam, and Kian Ping Loh* Nano Lett., 2018, 18 (6), pp 3377–3383

 

328. Atom‐by‐Atom Fabrication of Monolayer Molybdenum Membranes

Xiaoxu Zhao, Jiadong Dan, Jianyi Chen, Zijing Ding, Wu Zhou, Kian Ping Loh, Stephen J. Pennycook Advanced Materials, 2018, 30, 1707281

 

327. Elucidating Surface and Bulk Emission in 3D Hybrid Organic–Inorganic Lead Bromide Perovskites

Xiao Chi, Kai Leng, Bo Wu, Dong Shi, Yufong Choy, Zhongxin Chen, Zhihui Chen, Xiaojiang Yu, Ping Yang, Qing‐Hua Xu, Tze Chien Sum, Andrivo Rusydi*, and Kian Ping Loh* Advanced Optical Materials 2018, 6, 1800470.


326. Graphene Oxide Catalyzed Direct CH−CH Type Cross‐Coupling: The Intrinsic Catalytic Activities of Zig‐zag Edges

Hongru Wu, Chenliang Su, Rika Tandiana, Cuibo Liu, Chuntian Qiu, Yang Bao, Ji’en Wu, Yangsen Xu, Jiong Lu, Dianyuan Fan, Kian Ping Loh Angew. Chem. 2018, 57, 1 – 6

 

325. Temperature- and Phase-Dependent Phonon Renormalization in 1T'-MoS2

Sherman Jun Rong Tan, Soumya Sarkar, Xiaoxu Zhao, Xin Luo, Yong Zheng Luo, Sock Mui Poh, Ibrahim Abdelwahab, Wu Zhou , Thirumalai Venkatesan, Wei Chen*, Su Ying Quek*, and Kian Ping Loh* ACS Nano, 2018, 12 (5), pp 5051–5058

 

324. Dislocation-Driven Growth of Two-Dimensional Lateral Quantum Well Superlattices 

Wu Zhou, Jianyi Chen, Kian Ping Loh et. al.  Science Advances, 2018, 4: eaap9096

 

323. Covalent Organic Framework with Frustrated Bonding Network for Enhanced Carbon Dioxide Storage

Gao, Qiang; Li, Xing; Ning, Guo-Hong; Xu, Hai-Sen; Liu, Cuibo; Tian, Bingbing; Tang, Wei; Loh, Kian Ping Loh*   Chemistry of Materials, 2018, 30 (5), pp 1762–1768

 

322. Highly Photoluminescent Two-Dimensional Imine-based Covalent Organic Framework for Chemical Sensing

Gao, Qiang; Li, Xing; Kian Ping Loh* , Chemical Communications, 2018, 54, 2349-2352 

 

321. Strain Modulation by van der Waals Coupling in Bilayer Transition Metal Dichalcogenide

Zhao, Xiaoxu; Ding, Zijing; Chen, Jianyi; Dan, Jiadong; Poh, Sock Mui; Fu, Wei; Pennycook, Stephen; Zhou, Wu; Kian Ping Loh* ACS Nano, 2018, 12 (2), pp 1940–1948

 

320. Highly-Enhanced Third Harmonic Generation in 2D Perovskites at Excitonic Resonances

Abdelwahab, Ibrahim; Grinblat, Gustavo; Leng, Kai; Li, Yi; Chi, Xiao; Rusydi, Andrivo; Maier, Stefan; Kian Ping Loh* ACS NANO, 2018, 12 (1), pp 644–650

 

319. Mo-terminated Edge Reconstructions in Nanoporous Molybdenum Disulfide Film

Zhao, Xiaoxu; Fu, Deyi; Ding, Zijing; Zhang, Yuyang; Kian Ping Loh* et. al. Nanoletters, 2018, 18 (1), pp 482–490

 

318. Two-Dimensional Polymer Synthesized via Solid-State Polymerization for High-Performance Supercapacitors 

LIU, WEI; Ulaganathan, Mani; Abdelwahab, Ibrahim; Luo, Xin; Chen, Zhongxin, Kian Ping Loh* et. al. ACS Nano, 2018, 12, 852−860

 

317. A Non-Dispersion Strategy for Large-Scale Production of Ultra-High Concentration Graphene Slurries in Water

Lei Dong, Zhong Xin Chen, Hongbin Lu, and Kian Ping Loh et. al. NATURE COMMUNICATIONS, 9, Article number: 76(2018)

 

316. Controllable Deuteration of Halogenated Compounds by Photocatalytic D2O Splitting

Cuibo Liu, Zhongxin Chen, Chenliang Su, and Kian Ping Loh et. al. NATURE COMMUNICATIONS 9, Article number: 80(2018)

 

[2017]

 

315. Valley Polarization of Trions and Magnetoresistance in Heterostructures of MoS2 and Yttrium Iron Garnet

Bo Peng, and Kian Ping Loh et. al. ACS Nano 2017, 11, 12257−12265

 

314. Whisper Gallery Modes in Monolayer Tungsten Disulfide-Hexagonal Boron Nitride Optical Cavity

Tianhua Ren, Peng Song, Jianyi Chen, and Kian Ping Loh* ACS Photonics, 2018, 5 (2), pp 353–358

 

313. Homoepitaxial Growth of Large-Scale Highly Organized Transition Metal Dichalcogenide Patterns

Jian Yi Chen, and Kian Ping Loh* et. al. Adv. Mater. 2018, 30, 1704674

 

312. Quasi-monolayer Black Phosphorus with High Mobility and Air Stability

Sherman Tan, Ibrahim Abdulwahab, and Kian Ping Loh* et. al. Adv. Mater. 2018, 1704619

 

311. Synthesis and Reduction of Large Sized Graphene Oxide Sheets

Lei Dong, Jieun Yang, Manish Chowalla and Kian Ping Loh Chemical Society Review, 46, 7306 (2017)

 

310. In-situ observation and electrochemical study of encapsulated sulfur nanoparticles by MoS2 flakes
Tang, Wei; Chen, Zhongxin; Tian, Bingbing; Lee, Hyun-Wook; Zhao, Xiaoxu; Fan, Xiaofeng; Fan, Yanchen; Leng, Kai; Peng, Chengxin; Kim, Min-Ho; Li, Meng; Lin, Ming; Su, Jie; Chen, Jianyi; Jeong, Hu Young; Yin, Xuesong; Zhang, Qianfan; Zhou, Wu; Loh Kian Ping*; Zheng, Guangyuan* Journal of the American Chemical Society, 139 (29), 10133–10141 (2017)

 

309. Molecular Beam Epitaxy of Highly-Crystalline Monolayer Molybdenum Disulfide on Hexagonal Boron Nitride
Fu, Deyi; Zhao, Xiaoxu; Zhang, Yu-Yang; Li, Linjun; Xu, Hai; Jang, A-Rang; Yoon, Seong In; Song, Peng; Poh, Sock Mui; Ren, Tianhua; Ding, Zijing; Fu, Wei; Shin, Tae Joo; Shin, Hyeon Suk; Pantelides, Sokrates; Zhou, Wu; Loh Kian Ping*
Journal of the American Chemical Society,139 (27), 9392–9400 (2017)

 

308. Salicylideneanilines-based Covalent Organic Frameworks as Chemo-Selective Molecular Sieves
Ning, Guo-Hong; Chen, Zixuan; Gao, Qiang; Tang, Wei; Chen, Zhongxin; Liu, Cuibo; Tian, Bingbing; Li, Xing; Loh Kian Ping* Journal of the American Chemical Society, 139 (26), 8897–8904 (2017)

 

307. Direct synthesis of large area 2D Mo2C on in-situ grown graphene
Dechao Geng; Xiaoxu Zhao; Zhongxin Chen; Wei Fu; Jianyi Chen; Wei Liu; Wu Zhou; Loh Kian Ping* Advanced Materials, 29, 1700072 (2017)

 

306. 2D Materials: Brightening the Dark Excitons
Loh Kian Ping, Nature Nanotechnology, 12,  837–838 (2017)

 

305. Magneto-Resistance Change in 2D Materials Driven By Molecular Spin Flip

Subhadeep Datta, Yongqing Cai, Indra Yudistira, Zebing Zeng, Yong-Wei Zhang, Han Zhang, Shaffique Adam, Jishan Wu*, Kian Ping Loh* NATURE COMMUNICATIONS, 8677 (2017)

304. Reversible Multi-electron Redox Chemistry of π-Conjugated N-containing Heteroaromatic Molecule-based Organic Cathodes
Peng, Chengxin, Guo-Hong Ning, Jie Su, Guiming Zhong, Wei Tang, Bingbing Tian, Chenliang Su, Dingyi Yu, Lianhai Zu, Jinhu Yang, Man-Fai Ng, Yong-Sheng Hu, Yong Yang, Michel Armand, and Kian Ping Loh*. NATURE ENERGY, 2017, 2, 17074 (2017)

303. A Two-dimensional Conjugated Aromatic Polymer via C-C Coupling Reaction 
Wei Liu, Xin Luo, Yang Bao, Yan Peng Liu, Guo-Hong Ning, Ibrahim Abdelwahab, Linjun Li, Chang Tai Nai, Zhi Gang Hu, Dan Zhao, Bin Liu, Su Ying Quek, and Kian Ping Loh*, NATURE CHEMISTRY, 9, 563-570 (2017)

 

302. Interface Confined Hydrogen Evolution Reaction in Zero Valent Metal-Intercalated Molybdenum Disulfide 
Zhongxin Chen†, Kai Leng†, Xiaoxu Zhao, Souradip Malkhandi, Wei Tang, Bingbing Tian, Lirong Zheng, Boon Siang Yeo and Kian Ping Loh*, NATURE COMMUNICATIONS, 8, 14548. (2017)

 

301. Gate-tunable Giant Stark Effect in Few-layer Black Phosphorus 
Liu, Yanpeng; Qiu, Zhizhan ; Carvalho, Alexandra; Bao, Yang; Xu, Hai; Tan, Sherman; Liu, Wei; Castro Neto, Antonio; Loh, Kian Ping*; Lu, Jiong*, Nano Lett., 17 (3), 1970–1977 (2017)

 

300. Two-dimensional conjugated polymers based on C-C coupling 
Liu Wei, Loh Kian Ping*, Acc. Chem. Res., 50 (3), 522–526 (2017).

 

299. Chemical Stabilization of 1T' Phase Transition Metal Dichalcogenides with Giant Optical Kerr Nonlinearity 
Sherman J. R. Tan, Ibrahim Abdelwahab, Zijing Ding, Xiaoxu Zhao, Tieshan Yang,Gabriel Z. J. Loke, Han Lin, Ivan Verzhbitskiy, Sock Mui Poh, Hai Xu, Chang Tai Nai, Wu Zhou, Goki Eda, Baohua Jia, and Kian Ping Loh* , J. Am. Chem. Soc., 139 (6), 2504–2511 (2017)

 

298. Large Area Synthesis of 1D-MoSe2 Using Molecular Beam Epitaxy 
Sock Mui Poh, Sherman J. R. Tan, Xiaoxu Zhao, Zhongxin Chen, Ibrahim Abdelwahab, Deyi Fu, Hai Xu, Yang Bao, Wu Zhou, Kian Ping Loh* , Advanced Materials, 2017, 1605641 (2017)

 

297. Chemical Vapor Deposition of Large-Size Monolayer MoSe2 Crystals on Molten Glass 
Jianyi Chen, Xiaoxu Zhao, Sherman J. R. Tan, Hai Xu, Bo Wu, Bo Liu, Deyi Fu, Wei Fu, Dechao Geng, Yanpeng Liu, Wei Liu, Wei Tang, Linjun Li, Wu Zhou, Tze Chien Sum, and Kian Ping Loh* , J. Am. Chem. Soc., 139 (3), 1073–1076 (2017)

 

296. Controlled Growth of 1D MoSe2 Nanoribbons with Spatially Modulated Edge States 
Fang Cheng, Hai Xu, Wentao Xu, Pinjia Zhou, Jens Martin*, and Kian Ping Loh*, Nano Lett., 17 (2), 1116–1120 (2017)

 

295. Controlled growth of ultrathin Mo2C superconducting crystals on liquid Cu surface
Geng, Dechao; Zhao, Xiaoxu; Li, linjun; Song, Peng; Tian, Bingbing; Liu, Wei; chen, jianyi; Shi, Dong; Lin, Ming; Zhou, Wu & Loh, Kian Ping 2D materials 4, 011012 (2017)

 

 

[2016]

 

294. Crystal Engineering of Naphthalenediimide-Based Metal-Organic Frameworks: Structure-Dependent Lithium Storage
Tian, B., Ning, G. H., Gao, Q., Tan, L. M., Tang, W., Chen, Z., Su, C., & Loh, K. P. , ACS Applied Materials & Interfaces 8, 31067 (2016)

 

293. Thermally Stable Mesoporous Perovskite Solar Cells incorporating Low-Temperature Processed Graphene/Polymer Electron Transporting Layer
Tong, S. W., Balapanuru, J., Fu, D., & Loh, K. P. ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 29496–29503 (2016)

 

292. Phase Restructuring in Transition Metal Dichalcogenides for Highly Stable Energy Storage
Leng, Kai, Zhongxin Chen, Xiaoxu Zhao, Wei Tang, Bingbing Tian, Chang Tai Nai, Wu Zhou, and Kian Ping Loh., ACS nano, 10, 9208-9215.(2016)

 

291. Enhancing charge-density-wave order in 1T-TiSe2 nanosheet by encapsulation with hexagonal Boron Nitride
Li, L. J., WeiJie Zhao, Bo Liu, T. H. Ren, Goki Eda, and K. P. Loh., Applied Physics Letters 109, 141902. (2016)

 

290. Controllable Synthesis of 2D and 1D MoS2 Nanostructures on Au Surface
Xu, Hai, Zijing Ding, Chang Tai Nai, Yang Bao, Fang Cheng, Sherman JR Tan, and Kian Ping Loh., Advanced Functional Materials (2016)

 

289. Substoichiometric Molybdenum Sulfide Phases with Catalytically Active Basal Planes
Bao, Yang, Ming Yang, Sherman Jun Rong Tan, Yan Peng Liu, Hai Xu, Wei Liu, Chang Tai Nai, Yuan Ping Feng, Jiong Lu, and Kian Ping Loh., Journal of the American Chemical Society 138, 14121-14128 (2016)

 

288. Lateral Epitaxy of Atomically Sharp WSe2/WS2 Heterojunctions on Silicon Dioxide Substrates
Chen J, Zhou W, Tang W, Tian B, Zhao X, Xu H, Liu Y, Geng D, Tan SJ, Fu W, Loh KP., Chemistry of Materials. 28(20), 7194-7197 (2016)

 

287. Oscillating Edge States in One-dimensional MoS2 Nanowires
Xu hai and Kian Ping Loh* et al, Nature Communications, 7, 12904 (2016)

 

286. Achieving Ultrafast Hole Transfer at the Monolayer MoS2 and CH3NH3PbI3 Perovskite Interface by Defect Engineering
Bo Peng, Guannan Yu, Yawen Zha, Qiang Xu, Guichuan Xing, Xinfeng Liu, Deyi Fu, Bo Liu, Jun Rong Sherman Tan, Wei Tang, Haipeng Lu, Jianliang Xie, Longjiang Deng, Tze Chien Sum*, and Kian Ping Loh*, ACS Nano, 10 (6), 6383-6391 (2016)

 

285. Visible-Light Photocatalysis of Aerobic Oxidation Reactions Using Carbazolic Conjugated Microporous Polymers
Chenliang Su, Rika Tandiana, Bingbing Tian, Ananya Sengupta, Wei Tang, Jie Su and Kian Ping Loh*, ACS Catalysis., 6 (6), 3594–3599 (2016)

 

284. Tunable Electrical Conductivity & Magnetic Property of Two Dimensional Metal Organic Framework [Cu(TPyP)Cu2(O2CCH3)4]
Ananya Sengupta, Subhadeep Datta, Chenliang Su, Tun Seng Herng, Jun Ding, Jagadese J Vittal*, and Kian Ping Loh* ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (25), 16154-16159 (2016)

 

283. Polyquinoneimines for lithium storage: more than the sum of its parts
Bingbing Tian, Guo-Hong Ning, Wei Tang, Chengxin Peng, Dingyi Yu, Zhongxin Chen, Yinglin Xiao, Chenliang Su and Kian Ping Loh* Materials. Horizon,  3 (5), 429-433 (2016)

 

282. Engineering bandgaps of monolayer MoS2 and WS2 on fluoropolymer substrates by electrostatically tuned many-body effects
Liu, B., Zhao, W., Ding, Z., Verzhbitskiy, I., Li, L., Lu, J., Chen, J., Eda, G. and Loh, K. P. Advanced Materials, 28 (30), 6457-6464 (2016).

 

281. Chemical Vapor Deposition of High-Quality Large-Sized MoS2 Crystals on Silicon Dioxide Substrates
Jianyi Chen; Wei Tang; Bingbing Tian; Bo Liu; Xiaoxu Zhao; Yanpeng Liu; Tianhua Ren; Wei Liu; Dechao Geng; Hu Young Jeong; Hyeon Suk Shin; Wu Zhou; Kian Ping Loh*, Advanced Science, 3, 1600033 (2016).

 

280. Heteroepitaxial growth of wafer scale highly oriented graphene using inductively coupled plasma chemical vapor deposition
Libo Gao,Hai Xu, Linjun Li, Yang Yang, Qiang Fu, Xinhe Bao and Kian Ping Loh*, 2D Mater. 3, 021001 (2016).

 

279. High-performance NaFePO4 formed by aqueous ion-exchange and its mechanism for advanced sodium ion batteries
Wei Tang, Xiaohe Song, Yonghua Du, Chengxin Peng, Ming Lin, Shibo Xi, Bingbing Tian, Jiaxin Zheng, Yuping Wu, Feng Pan, Kian Ping Loh*, Journal of Materials Chemistry A,4, 4882-4892 (2016).

 

278. Actively Tunable Visible Surface Plasmon in Bi2Te3 and Its Energy Harvesting Applications
Meng Zhao; Jie Zhang; Nengyue Gao; Peng Song; Michel Bosman; Bo Peng; Baoquan Sun; Cheng-Wei Qiu; Qing-Hua Xu; Qiaoliang Bao; Kian Ping Loh*,Adv. Mater..  28: 3138–3144 (2016).

 

277. Highly flexible graphene oxide nanosuspension liquid-based microfluidic tactile sensor
Kenry, Joo Chuan Yeo, Jiahao Yu, Menglin Shang, Kian Ping Loh,and Chwee.Teck. Lim*,Small, 12: 1593–1604 (2016).

 

276. In Situ Raman and Nuclear Magnetic Resonance Study of Trapped Lithium in the Solid Electrolyte Interface of Reduced Graphene Oxide
Wei Tang†, Bee-Min Goh†, Mary Y. Hu, Chuan Wan, Bingbing Tian, Xuchu Deng, Chengxin Peng, Ming Lin, Jian Zhi Hu*, and Kian Ping Loh* J. Phys. Chem. C, 120 (5), 2600-2608 (2016).(†: Equal contribution authors).

 

275. Large-Area Graphene Nanodot Array for Plasmon-Enhanced Infrared Spectroscopy
Kai Zhang; Lei Zhang; Fung Ling Yap; Peng Song; Cheng-Wei Qiu; Kian Ping Loh* Small, 12: 1302–1308 (2016).

 

274. Analyzing Dirac Cone and Phonon Dispersion in Highly Oriented Nanocrystalline Graphene
Chang Tai Nai, Hai Xu, Sherman J.R. Tan and Kian Ping Loh* ACS Nano. 10(1): 1681-9 (2016).

 

273. Graphene and Graphene-like Molecules: Prospects in Solar Cells
Loh Kian Ping*, Shi Wun Tong, and Jishan Wu. Journal of the American Chemical Society.138 (4), 1095–1102 (2016).

 

 

[2015]

 

272. Visible Surface Plasmon Modes in Single Bi2Te3 Nanoplate
Meng Zhao, Michel Bosman, Mohammad Danesh, Minggang Zeng, Peng Song, Yudi Darma, Andrivo Rusydi, Hsin Lin, Cheng-Wei Qiu, and Kian Ping Loh* Nano Letter, 15 (12), pp 8331–8335 (2015).

 

271. Noncovalent Self-Assembled Monolayers on Graphene as a Highly Stable Platform for Molecular Tunnel Junctions
Song, Peng, Suchand Sangeeth, C. S., Thompson, D.; Du, Wei, Loh, Koh. Ping, Nijhuis, C. A. Advanced Materials. 28: 631–639 (2015).

 

270. Ultrahigh Capacity Due to Multi-Electron Conversion Reaction in Reduced Graphene Oxide-Wrapped MoO2 Porous Nanobelts
Wei Tang,Cheng Xin Peng,Chang Tai Nai,Jie Su,Yan Peng Liu,M. V. Venkatashamy Reddy, Ming Lin, Kian Ping Loh* Small, 11(20), 2446-2453. (2015).

 

269. Controlling Many-Body States by Electric Field Effect in a two dimensional Material
Linjun Li†, Eoin Conor O'Farrell†, Kian Ping Loh, Goki Eda, Barbaros Özyilmaz, Antonio Helio Castro Neto* Nature 529, 185–189 (2015).(†: Equal contribution authors).

 

268. Studying Edge Defects of Hexagonal Boron Nitride Using High Resolution Electron Energy Loss Spectroscopy
Nai Chang Tai; Lu Jiong; Zhang Kai; Loh Kian Ping* J. Phys. Chem. Lett., 6 (21), 4189–4193 (2015).

 

267. Two-dimensional dichalcogenides for light-harvesting applications
Bo Peng, Priscilla Kailian Ang, Kian Ping Loh* Nano Today 10(2),128–137 (2015).

 

266. Chemical Vapor Deposition of Large-Sized Hexagonal WSe2 Crystals on Dielectric Substrates
Jianyi Chen†, Bo Liu†, Yanpeng Liu†, Wei Tang, Chang Tai Nai, Linjun Li, Jian Zheng,Libo Gao, Yi Zheng, Hyun Suk Shin, Hu Young Jeong, and Kian Ping Loh* Advanced Materials, 27(42): 6722-6727 (2015) (†: Equal contribution authors).

 

265. Large-Area, Periodic, Hexagonal Wrinkles on Nanocrystalline Graphitic Film
Yanpeng Liu, Kenry, Yufeng Guo, Surabhi Sonam, Seul Ki Hong, Mui Hoon Nai,Chang Tai Nai, Libo Gao, Jianyi Chen, Byung Jin Cho, Chwee Teck Lim,Wanlin Guo,* and Kian Ping Loh* Advanced Functional Materials, 25(34), 5492-5503 (2015).

 

264. Atomic Healing of Defects in Transition Metal Dichalcogenides
Junpeng Lu, Alexandra Carvalho, Xinhui Kim Chan, Hongwei Liu, Bo Liu, Eng Soon Tok, Kian Ping Loh, A. H. Castro Neto*, and Chorng Haur Sow* Nano Letter, 15 (5),3524–3532 (2015).

 

263. Microlandscaping of Au Nanoparticles on Few-Layer MoS2 Films for Chemical Sensing
Junpeng Lu, Jia Hui Lu, Hongwei Liu, Bo Liu, Lili Gong, Eng Soon Tok, Kian Ping Loh, Chorng Haur Sow* Small, 11: 1792–1800 (2015).

 

262. Quantum Mechanical Rippling of a MoS2 Monolayer Controlled by Interlayer Bilayer Coupling
Yi Zheng†,Jianyi Chen†, M.-F. Ng, Hai Xu, Yan Peng Liu, Ang Li, Sean J. O’Shea,T. Dumitrică, and Kian Ping Loh* Physical review letters, 114(6), 065501 (2015) (†: Equal contribution authors).

 

261. Probing Lithium Germanide Phase Evolution and Structural Change in a Germanium-in-Carbon Nanotube Energy Storage System
Wei Tang,Yanpeng Liu,Chengxin Peng,Mary Y. Hu,Xuchu Deng,Ming Lin,*,Jian Zhi Hu,*,and Kian Ping Loh*. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,137 (7), 2600–2607 (2015).

 

260. Tandem Catalysis of Amines Using Porous Graphene Oxide
Chenliang Su, Rika Tandiana, Janardhan Balapanuru, Wei Tang, Kapil Pareek, Chang Tai Nai, Tamio Hayashi, and Kian Ping Loh*. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 137 (2), 685–690 (2015).

 

259. Molecular Hemocompatibility of Graphene Oxide and Its Implication for Antithrombotic Applications
Kenry, Kian Ping Loh, Chwee Teck Lim. Small, 11: 5105–5117 (2015).

 

258. Highly sensitive reduced graphene oxide microelectrode array sensor
Andrew M.H. Ng, Kenry, Chwee Teck Lim, Hong Yee Low, Kian Ping Loh*.Biosensors and Bioelectronics 65: 265-273. (2015).

 

257. Cell Assembled Graphene Biocomposite for Enhanced Chondrogenic Differentiation
Wong Cheng Lee, Candy Haley Lim, Kenry, Chenliang Su, Kian Ping Loh and Chwee Teck Lim, Small, 11(8):963-9 (2015).

 

 

[2014]

 

256. Giant Enhancement in Vertical Conductivity of Stacked CVD Graphene sheets by Self-assembled Molecular Layers
Yanpeng Liu, Li Yuan, Ming Yang, Yi Zheng, Linjun Li, Libo Gao, Nisachol Nerngchamnong, Chang Tai Nai, C. S Suchand Sangeeth,Yuan Ping Feng, Christian A. Nijhuis* and Kian Ping Loh*, Nature Communications, 5, 5461 (2014).

 

255. Graphene Oxide and Its Functionalized Derivatives as Carbocatalysts in the Multicomponent Strecker Reaction of Ketones
Ananya Sengupta, Chenliang Su, Chenlu Bao, Chang Tai Nai and Kian Ping Loh*, ChemCatChem, 6: 2507-2511 (2014)

 

254. Lattice Relaxation at the Interface of Two-Dimensional Crystals: Graphene and Hexagonal Boron-Nitride
Jiong Lu, Lidia C Gomes, Ricardo W Nunes, AH Castro Neto, Kian Ping Loh*, NANO LETTERS 14 (9), 5133-5139 (2014)

 

253. High yield exfoliation of two-dimensional chalcogenides using sodium naphthalenide
Jian Zheng, Han Zhang, Shaohua Dong, Yanpeng Liu, Chang Tai Nai, Hyeon Suk Shin, Hu Young Jeong, Bo Liu and Kian Ping Loh*, Nature Communications, 5, 2995 (2014).

 

252. Atomic layer deposition of a MoS2 film
Lee Kheng Tan, Bo Liu, Jing Hua Teng, Shifeng Guo, Hong Yee Low and Kian Ping Loh*, NANOSCALE 6, 10584-10588 (2014)

 

251. Observing High-Pressure Chemistry in Graphene Bubbles
Candy Haley Yi Xuan Lim, Milos Nesladek and Kian Ping Loh*, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 53, 215-219 (2014)

 

250. Li Storage and Impedance Spectroscopy Studies on Co3O4, CoO, and CoN for Li-Ion Batteries
M. V. Reddy, Gundlapalli Prithvi, Kian Ping Loh, and B. V. R. Chowdari, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 6, 680-690 (2014)

 

249. Face-to-face transfer of wafer-scale graphene films
Libo Gao, Guang-Xin Ni, Yanpeng Liu, Bo Liu, Antonio H. Castro Neto and Kian Ping Loh*, NATURE 505, 190-194 (2014)

 

248. Length-dependent thermal conductivity in suspended single-layer graphene
Xiangfan Xu, Luiz F. C. Pereira, Yu Wang, Jing Wu, Kaiwen Zhang, Xiangming Zhao, Sukang Bae, Cong Tinh Bui, Rongguo Xie, John T. L. Thong, Byung Hee Hong, Kian Ping Loh, Davide Donadio, Baowen Li & Barbaros Ozyilmaz, NATURE COMMUNICATIONS 5, 3689 (2014)

 

247. Filling the Voids of Graphene Foam with Graphene "Eggshell" for Improved Lithium-Ion Storage
Bee-Min Goh, Yu Wang, M. V. Reddy, Yuan Li Ding, Li Lu, Christopher Bunker, and Kian Ping Loh*, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 6, 9835-9841 (2014)

 

246. Periodic Grain Boundaries Formed by Thermal Reconstruction of Polycrystalline Graphene Film
Bao Yang , Hai Xu , Jiong Lu , and Kian Ping Loh *, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 136, 12041-12046 (2014)

 

 

[2013]

 

245. Step flow versus mosaic film growth in hexagonal boron nitride
Jiong Lu, Pei Shan Emmeline Yeo, Yi Zheng, Hai Xu, Chee Kwan Gan, Michael B. Sullivan, A. H. Castro Neto, and Kian Ping Loh.* Journal of the American Chemical Society 135, no. 6 (2013): 2368-2373.

 

244. Single-Molecule Chemical Reactions Tracked at the Atomic-Bond Level
Jiong Lu, Kian Ping Loh*, Angew. Chem. Int. Ed., 52, 13521-13523 (2013)

 

243. “Quasi-freestanding” Graphene-on-Single Walled Carbon Nanotube Electrode for Applications in Organic Light-emitting Diode
Yanpeng Liu, Eun Jung, Yu Wang, Yi Zheng, Eun Ji Park, Sung Min Cho,* and Kian Ping Loh,*  Small. doi: 10.1002/smll.201301829

 

242. Order-Disorder Transition in a Two-Dimensional Boron-Carbon-Nitride Alloy
Jiong Lu†, Kai Zhang†, Xin Feng Liu, Han Zhang, Tze Chien Sum, Antonio H. Castro Neto & Kian Ping Loh*, Nature Communications, 4, 2681 (2013). (†: Equal contribution authors)

 

241. Large Scale Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructure for Tunable Plasmonics
Kai Zhang, Fung Ling Yap, Kun Li, Chang Tai Ng, Lin Jun Li and Kian Ping Loh*, Advanced Functional Materials DOI: 10.1002/adfm. 201302009, 2013.

 

240. The Chemistry of Two-dimensional Layered Transition Metal Dichalcogenide Nanosheets
Manish Chhowalla, Hyeon Suk Shin, Goki Eda, Lain-Jong Li, Kian Ping Loh & Hua Zhang, Nature Chemistry 5, 263 (2013)

 

239. Room-Temperature Ice Growth on Graphite Seeded by Nano-Graphene Oxide
Yi Zheng, Chenliang Su, Jiong Lu, Kian Ping Loh*; Angew. Chem. Int. Ed. 52, 1 – 6 (2013)

 

238. A Hydrothermal Anvil made of Graphene Nanobubbles on Diamond
Candy Lim, Kian Ping Loh et. al.*, Nature Communications 4, 1556 (2013)

 

237. A Graphene Oxide and Copper-Centered Metal Organic Framework Composite as a Tri-Functional Catalyst for HER, OER, and ORR
Maryam Jahan, Zhaolin Liu, Kian Ping Loh*; Advanced Functional Materials. DOI: 10.1002/adfm.201300510

 

236. Carbocatalysts: Graphene Oxide and Its Derivatives
Chenliang Su and Kian Ping Loh; Acc. Chem. Res., 46 (10), 2275-2285 (2013)

 

[2012]

 

235. Probing the catalytic activity of porous graphene oxide and the origin of this behaviour
Chenliang Su, Muge Acik, Kian Ping Loh et. al.; Nature Communications 3, 1298 (2012)


234. Transforming moiré blisters into geometric graphene nano-bubbles

Jiong Lu, A.H. Castro Neto & Kian Ping Loh. Nature Communications 3, 823 (2012)

 

233. Localized insulator-conductor transformation of graphene oxide thin films via focused laser beam irradiation
Tao Ye; Varghese Binni; Jaiswal Manu; et al. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING  106, 523-531 (2012)

 

232. Highly Wrinkled Cross-Linked Graphene Oxide Membranes for Biological and Charge-Storage Applications
Tang Lena A. L.; Lee Wong Cheng; Shi Hui; et al. SMALL   8, 423-431 (2012)

 

231. Electronic Properties of Nanodiamond Decorated Graphene
Wang Yu; Jaiswal Manu; Lin Ming; et al. ACS NANO  6, 1018-1025 (2012)

 

230. Using the Graphene Moire Pattern for the Trapping of C-60 and Homoepitaxy of Graphene
Lu Jiong; Yeo Pei Shan Emmeline; Zheng Yi; et al. ACS NANO  6, 944-950 (2012)

 

209. A Percolating Membrane with Superior Polarization and Power Retention for Rechargeable Energy Storage
Xie Xian Ning; Wang Yuzhan; Wang Qian et al. ADVANCED MATERIALS   24, 76-81 (2012)

 

[2011]

 

228. Graphene Intermediate Layer in Tandem Organic Photovoltaic Cells
Tong Shi Wun; Wang Yu; Zheng Yi et al. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 21, 4430-4435 (2011) 

 

227. Electrochemical Delamination of CVD-Grown Graphene Film: Toward the Recyclable Use of Copper catalyst
Yu Wang; Yi Zheng; Xiangfan Xu; et al. ACS NANO  5, 9927-9933 (2011)

 

226. Flow Sensing of Single Cell by Graphene Transistor in a Microfluidic Channel
Ang Priscilla Kailian; Li Ang; Jaiswal Manu; et al. NANO LETTERS  11, 5240-5246 (2011)

 

225. Polarizable energy-storage membrane based on ionic condensation and decondensation
Xie Xian Ning; Lee Kian Keat; Wang Junzhong; et al. ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE  4, 3960-3965 (2011)

 

224. Origin of Enhanced Stem Cell Growth and Differentiation on Graphene and Graphene Oxide
Lee Wong Cheng; Lim Candy Haley Y. X.; Shi Hui; et al. ACS NANO  5, 7334-7341 (2011)

 

223. Supercapacitive Energy Storage Based on Ion-Conducting Channels in Hydrophilized Organic Network
Xie Xian Ning; Wang Junzhong; Lee Kian Keat; et al. JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS 49, 1234-1240 (2011)

 

222. Chemical vapor deposition graphene as structural template to control interfacial molecular orientation of chloroaluminium phthalocyanine
Mao Hong Ying; Wang Rui; Wang Yu; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 99, 093301 (2011)

 

221. Wrapping Graphene Sheets Around Organic Wires for Making Memory Devices

Wang Shuai; Manga Kiran Kumar; Zhao Meng; et al. SMALL 7, 2372-2378 (2011)

 

220. Preparation of Conductive Silver Films at Mild Temperatures for Printable Organic Electronics
Polavarapu Lakshminarayana; Manga Kiran Kumar; Cao Hanh Duyen; et al. CHEMISTRY OF MATERIALS 2, 1799-1803 (2011)

 

219. Ion Adsorption at the Graphene/Electrolyte Interface
Cole Daniel J.; Ang Priscilla K.; Loh Kian Ping, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS 2, 1799-1803 (2011)

 

218. Polymer Brushes on Graphene
Steenackers Marin; Gigler Alexander M.; Zhang Ning; et al. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 133, 10490-10498 (2011)

 

217. Electrical measurement of non-destructively p-type doped graphene using molybdenum trioxide
Xie Lanfei; Wang Xiao; Mao Hongying; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 99, 012112 (2011)

 

216. Broadband graphene polarizer
Bao QL, Zhang H, Wang B, et al. NATURE PHOTONICS 5, 411-415 (2011)

 

215. High-Yield Synthesis of Few-Layer Graphene Flakes through Electrochemical Expansion of Graphite in Propylene Carbonate Electrolyte
Wang JZ, Manga KK, Bao QL, et al. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 133, 8888-8891 (2011)

 

214. Alkylamine capped metal nanoparticle "inks" for printable SERS substrates, electronics and broadband photodetectors
Polavarapu L, Manga KK, Yu K, et al. NANOSCALE 3, 2268-2274 (2011)

 

213. Two-probe study of hot carriers in reduced graphene oxide
Ruzicka BA, Kumar N, Wang S, et al. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 109, 084322 (2011)

 

212. Transforming C60 molecules into graphene quantum dots
Jiong Lu, Pei Shan Emmeline Yeo, Chee Kwan Gan, et al.  NATURE NANOTECHNOLOGY  6, 247 - 252   (2011)

 

211. Gold nanoparticles supported on functionalized mesoporous silica for selective oxidation of cyclohexane
Wu PP, Bai P, Lei ZB, et al.  MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS  141, 222-230   (2011)

 

210. Interface Engineering of Layer-by-Layer Stacked Graphene Anodes for High-Performance Organic Solar Cells
Wang Y, Tong SW, Xu XF et al. ADVANCED MATERIALS  23, 1514-1518   (2011)

 

209. A simple, high yield method for the synthesis of organic wires from aromatic molecules using nitric acid as the solvent
Zhao M, Wang SA, Bao QL,  et al. CHEMICAL COMMUNICATIONS  47, 4153-4155   (2011)

 

208. Optimizing Label-Free DNA Electrical Detection on Graphene Platform
Emilie Dubuisson, Zhiyong Yang, Kian Ping Loh  ANAL. CHEM.  83, 2452-2460   (2011)

 

207. Monolayer graphene as a saturable absorber in a mode-locked laser
Bao QL, Zhang H, Ni ZH, et al.  NANO RESEARCH  4, 297-307   (2011)

 

206. Controlled Hydrogenation of Graphene Sheets and Nanoribbons
Jaiswal Manu; Lim Candy Haley Yi Xuan; Bao Qiaoliang; et al ACS NANO  5, 888-896 (2011)


205. Graphene oxide and Rose Bengal: oxidative C-H functionalisation of tertiary amines using visible light

Pan Yuanhang; Wang Shuai; Kee Choon Wee; et al. GREEN CHEMISTRY 13, 3341-3344 (2011)

 

204. The production of SIC nanowalls sheathed with a few layers of strained graphene and their use in heterogeneous catalysis and sensing applications
Hu Ming-Shien; Kuo Chun-Chiang; Wu Chien-Ting; et al. CARBON 49, 4911-4919 (2011)

 

203. Selective oxidation of cyclohexane over gold nanoparticles supported on mesoporous silica prepared in the presence of thioether functionality
Wu Pingping; Xiong Zhigang; Loh Kian Ping; et al CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY 1, 285-294   (2011)

 

[2010]

 

202. Enhanced nonlinear optical responses in donor-acceptor ionic complexes via photo induced energy transfer
Mamidala Venkatesh; Polavarapu Lakshminarayana; Balapanuru Janardhan; et al. OPTICS EXPRESS  18, 25928-25935 (2010)

 

201. Graphene oxide as a chemically tunable platform for optical applications
Loh KP, Bao QL, Eda G, et al.  NATURE CHEMISTRY  2, 12, 1015-1024   (2010)

 

200. High-Gain Graphene-Titanium Oxide Photoconductor Made from Inkjet Printable Ionic Solution
Manga KK, Wang S, Jaiswal M,  ADVANCED MATERIALS  22, 5265-527   (2010)

 

199. Direct Voltammetric Detection of DNA and pH Sensing on Epitaxial Graphene: An Insight into the Role of Oxygenated Defects
Cheng Xiang Lim, Hui Ying Hoh, Priscilla Kailian Ang, Kian Ping Loh  ANAL. CHEM.  82, 7387-7393   (2010)

 

198. Graphene transport at high carrier densities using a polymer electrolyte gate
Pachoud A, Jaiswal M, Ang PK, et al.  EPL    92, 27001 (2010)

 

197. A Bioelectronic Platform Using a Graphene-Lipid Bilayer Interface
Ang PK, Jaiswal M, Lim CHYX, et al.  ACS NANO  4, 7387-7394 (2010)

 

196. Toward High Throughput Interconvertible Graphane-to-Graphene Growth and Patterning  
Wang Y, Xu XF, Lu J, et al. ACS NANO  4, 6146-6152 (2010)

 

195. Graphene as Atomic Template and Structural Scaffold in the Synthesis of Graphene-Organic Hybrid Wire with Photovoltaic Properties 
Wang SA, Goh BM, Manga KK, et al.  ACS NANO  4, 6180-6186 (2010)


194. Highly efficient dye-sensitized solar cells using phenothiazine derivative organic dyes

Xie ZhiBin; Midya Anupam; Loh Kian Ping; et al. PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS 18, 573-581 (2010)

 

193. Hot carrier diffusion in graphene 
Ruzicka BA, Wang SA, Werake LK, et al.  PHYSICAL REVIEW B    82, 195414 (2010)

 

192. Dissipative soliton operation of an ytterbium-doped fiber laser mode locked with atomic multilayer graphene  
Zhao LM, Tang DY, Zhang H, et al.  OPTICS LETTERS  35, 3622-3624 (2010)

 

191. Synthesis and Superior Optical-Limiting Properties of Fluorene-Thiophene-Benzothiadazole Polymer-Functionalized Graphene Sheets  
Midya A, Mamidala V, Yang JX, et al.  SMALL   6, 2292-2300 (2010)

 

190. Structure-Directing Role of Graphene in the Synthesis of Metal-Organic Framework Nanowire   
Jahan M, Bao QL, Yang JX, et al.   JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   132, 14487-14495 (2010)

 

189. A Graphene Oxide-Organic Dye Ionic Complex with DNA-Sensing and Optical-Limiting Properties
Balapanuru J, Yang JX, Xiao S, et al. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION    49, 6549-6553 (2010)

 

188. Au nanoparticles dispersed on functionalized mesoporous silica for selective oxidation of cyclohexane
Wu Pingping; Bai Peng; Loh Kian Ping; et al. CATALYSIS TODAY  158, 220-227 (2010)

 

187. Transient photoconductivity and femtosecond nonlinear optical properties of a conjugated polymer-graphene oxide composite  
Nalla V, Polavarapu L, Manga KK, et al.  NANOTECHNOLOGY    21, 415203 (2010)

 

186. Compact graphene mode-locked wavelength-tunable erbium-doped fiber lasers: from all anomalous dispersion to all normal dispersion
Zhang H, Tang DY, Zhao LM, et al.   LASER PHYSICS LETTERS    7, 591-596 (2010)

 

185. Making Patterns on Graphene   
Zhou Y, Loh KP,  ADVANCED MATERIALS 22, 3615-3620 (2010)

 

184. Direct Voltammetric Detection of DNA and pH Sensing on Epitaxial Graphene: An Insight into the Role of Oxygenated Defects
Lim CX, Hoh HY, Ang PK, et al. ANALYTICAL CHEMISTRY 82, 7387-7393 (2010)

 

183. Graphene-Based SELDI Probe with Ultrahigh Extraction and Sensitivity for DNA Oligomer    
Tang LAL, Wang JZ, Loh KP, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 132, 10976-10977 (2010)

 

182. Vector dissipative solitons in graphene mode locked fiber lasers   
Zhang H, Tang DY, Zhao LM, et al. OPTICS COMMUNICATIONS 283, 3334-3338 (2010)

 

181. A Nanosegregant Approach to Superwettable and Water-Attracting Surfaces
Xie Xian Ning; Lim Sharon Xiaodai; Wang Yuzhan; et al. MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS 211, 2187-2192 (2010)

 

180. Polarized Emission and Optical Waveguide in Crystalline Perylene Diimide Microwires
Bao Qiaoliang; Goh Bee Min; Yan Bin; et al. ADVANCED MATERIALS 22, 3661-3666 (2010)


179. Embedded organic hetero-junction and negative-differential-resistance photocurrent based on bias-assisted natural-drying of organic drops

Xie Xian Ning; Wang Yuzhan; Gao Xingyu; et al. ORGANIC ELECTRONICS 11, 1543-1548 (2010)

 

178. Femtosecond pump-probe studies of reduced graphene oxide thin films 
Ruzicka BA, Werake LK, Zhao H, et al.  APPLIED PHYSICS LETTERS 96,  17 (2010)

 

177. Wide memory window in graphene oxide charge storage nodes  
Wang S, Pu J, Chan DSH, et al.  APPLIED PHYSICS LETTERS 96,  143109 (2010)

 

176. Graphene mode locked, wavelength-tunable, dissipative soliton fiber laser  
Zhang H, Tang DY, Knize RJ, et al.  APPLIED PHYSICS LETTERS 96, 111112 (2010)

 

175. Graphene-Polymer Nanofiber Membrane for Ultrafast Photonics   
Bao QL, Zhang H, Yang JX, et al. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS  20, 782-791 (2010)

 

174. The chemistry of graphene   
Loh KP, Bao QL, Ang PK, et al.  JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 20, 2277-2289 (2010)

 

173. Microstructuring of Graphene Oxide Nanosheets Using Direct Laser Writing   
Zhou Y, Bao QL, Varghese B, et al.   ADVANCED MATERIALS 22, 67-   (2010)

 

172. High Mobility, Printable, and Solution-Processed Graphene Electronics  
Wang S, Ang PK, Wang ZQ, et al.   NANO LETTERS 10, 92-98 (2010)

 

171. The Chemistry of C-H Bond Activation on Diamond   
Zhong YL, Loh KP   CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL 5,  1532-1540 (2010)

 

170. Oxygen-Terminated Nanocrystalline Diamond Film as an Efficient Anode in Photovoltaics   
Lim CHYX, Zhong YL, Janssens S, et al. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 20, 1313-1318 (2010)


169. New scenarios of charge transport in PEDT:PSS conducting polymer: From hole resonant tunneling to cationic motion and relaxation

Xie Xian Ning; Lee Kian Keat; Chen Xiaohong; et al. ORGANIC ELECTRONICS 11, 1432-1438 (2010)

 

168. Stable p-Type Doping of ZnO Film in Aqueous Solution at Low Temperatures
Tay Chuan Beng; Chua Soo Jin; Loh Kian Ping, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 114, 9981-9987 (2010)

 

167. A HREELS and DFT Study of the Adsorption of Aromatic Hydrocarbons on Diamond (111)    
Hoh HY, Ouyang T, Sullivan MB, et al.  LANGMUIR   26, 3286-3291 (2010)

 

166. UV-visible-near infrared photoabsorption and photodetection using close-packed metallic gold nanoparticle network
Xie Xian Ning; Zhong Yu Lin; Dhoni Mohan S.; et al. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 107, 053510 (2010)

 

165. Copper Phthalocyanine on Hydrogenated and Bare Diamond (001)-2 x 1: Influence of Interfacial Interactions on Molecular Orientations  

Qi DC, Sun JT, Gao XY, et al. LANGMUIR 26, 165-172 (2010)

 

164. A new class of solid state ionic conductors for application in all solid state dye sensitized solar cells
Midya Anupam; Xie Zhibin; Yang Jia-Xiang; et al. CHEMICAL COMMUNICATIONS 46, 2091-2093 (2010)


163. Thiol-Capped ZnO Nanowire/Nanotube Arrays with Tunable Magnetic Properties at Room Temperature

Deng Su-Zi; Fan Hai-Ming; Wang Miao; et al. ACS NANO  4, 495-505 (2010)

 

[2009]

 

162. Electrostatically Self-Assembled Polyoxometalates on Molecular-Dye-Functionalized Diamond
Zhong Yu Lin; Ng Wibowo; Yang Jia-Xiang; et al. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 131, 18293-18298 (2009)

 

161. Nanocontact-induced catalytic activation in palladium nanoparticles
Jiang Changlong; Ranjit Sadananda; Duan Zhongyu; et al. NANOSCALE  1, 391-394 (2009)

 

160. Multilayer Hybrid Films Consisting of Alternating Graphene and Titania Nanosheets with Ultrafast Electron Transfer and Photoconversion Properties   
Manga KK, Zhou Y, Yan YL, et al.  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 19, 3638-3643 (2009)

 

159. Room-Temperature Synthesis of Soluble Carbon Nanotubes by the Sonication of Graphene Oxide Nanosheets 
Wang S, Tang LAL, Bao QL, et al.  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 131, 16832-16837 (2009)

 

158. High-Throughput Synthesis of Graphene by Intercalation - Exfoliation of Graphite Oxide and Study of Ionic Screening in Graphene Transistor  
Ang PK, Wang S, Bao QL, et al.  ACS NANO  3, 3587-3594 (2009)

 

157. Atomic-Layer Graphene as a Saturable Absorber for Ultrafast Pulsed Lasers
Bao QL, Zhang H, Wang Y, et al.  ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 19, 3077-3083 (2009)

 

156. Plasmon dispersion on epitaxial graphene studied using high-resolution electron energy-loss spectroscopy   
Lu J, Loh KP, Huang H, et al.   PHYSICAL REVIEW B 80, 113410 (2009)

 

155. Large energy mode locking of an erbium-doped fiber laser with atomic layer graphene    
Zhang H, Tang DY, Zhao LM, et al.   OPTICS EXPRESS 17, 17630-17635 (2009)

 

154. Ionic liquid-functionalized carbon nanoparticles-modified cathode for efficiency enhancement in polymer solar cells 
Chen XH, Yang JX, Lu JO, et al.   APPLIED PHYSICS LETTERS 95, 133305 (2009)

 

153. One-Pot Synthesis of Fluorescent Carbon Nanoribbons, Nanoparticles, and Graphene by the Exfoliation of Graphite in Ionic Liquids  
Lu J, Yang JX, Wang JZ, et al. ACS NANO 3, 2367-2375 (2009)

 

152. Aggregates-induced dynamic negative differential resistance in conducting organic films
Xie Xian Ning; Wang Junzhong; Loh Kian Ping; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 95, 203302 (2009)


151. CdSe/AsS Core-Shell Quantum Dots: Preparation and Two-Photon Fluorescence

Wang Junzhong; Lin Ming; Yan Yongli; et al. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 131, 11300 (2009)

 

150. Negative differential resistance based on electron injection/extraction in conducting organic films
Xie Xian Ning; Gao Xingyu; Wang Yuzhan; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 95, 063301 (2009)

 

149. Large area, continuous, few-layered graphene as anodes in organic photovoltaic devices
Wang Y, Chen XH, Zhong YL, et al.  APPLIED PHYSICS LETTERS    95,  063302 (2009)


148. Synthesis and Electrical Characterization of Oligo(phenylene ethynylene) Molecular Wires Coordinated to Transition Metal Complexes

Ng Zhaoyue; Loh Kian Ping; Li Liqian; et al. ACS NANO  3, 2103-2114 (2009)

 

147. Theoretical and Experimental Studies of Electronic Transport of Dithienothiophene
Bao Qiaoliang; Lu Zhisong; Li Jun; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 113, 12530-12537 (2009)

 

146. Effects and thermal stability of hydrogen microwave plasma treatment on tetrahedral amorphous carbon films by in situ ultraviolet photoelectron spectroscopy
Chua Daniel H. C.; Hsieh Jovan; Gao Xingyu; et al. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  106, 024901 (2009)

 

145. Hydrothermal Dehydration for the "Green" Reduction of Exfoliated Graphene Oxide to Graphene and Demonstration of Tunable Optical Limiting Properties   
Zhou Y, Bao QL, Tang LAL, et al.  CHEMISTRY OF MATERIALS  21,  2950-2956 (2009)

 

144. Coordination-Assisted Assembly of 1-D Nanostructured Light-Harvesting Antenna
Zhang Xuanjun; Chen Zhi-Kuan; Loh Kian Ping, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 131, 7210 (2009)

 

143. Deposition of osmium and ruthenium thin films from organometallic cluster precursors
Li Chunxiang; Leong Weng Kee; Loh Kian Ping, APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 23, 196-199 (2009)


142. An effective surface-enhanced Raman scattering template based on a Ag nanocluster-ZnO nanowire array

Deng S.; Fan H. M.; Zhang X.; et al. NANOTECHNOLOGY 20, 175705 (2009)

 

141. High-efficiency solution processable electrophosphorescent iridium complexes bearing polyphenylphenyl dendron ligands
Huang Chun; Zhen Chang-Gua; Su Siew Ping; et al. JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 694, 1317-1324 (2009)


140. One- and Two-Photon Turn-on Fluorescent Probe for Cysteine and Homocysteine with Large Emission Shift

Zhang Xuanjun; Ren Xinsheng; Xu Qing-Hua; et al. ORGANIC LETTERS 11, 1257-1260 (2009)


139. Investigation of morphology and photoluminescence of hydrothermally grown ZnO nanorods on substrates pre-coated with ZnO nanoparticles

Tay C. B.; Chua S. J.; Loh K. P. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 311, 1278-1284 (2009)

 

138. Electrical transport and photovoltaic effects of core-shell CuO/C(60) nanowire heterostructure
Bao Qiaoliang; Li Chang Ming; Liao Lei; et al. NANOTECHNOLOGY 20, 065203 (2009)

 

137. High resolution electron energy loss spectroscopy study of Zinc phthalocyanine and tetrafluoro tetracyanoquinodimethane on Au (111)
Lu Jiong; Loh Kian Ping, CHEMICAL PHYSICS LETTERS 468, 28-31 (2009)

 

136. Supported Lipid Bilayer on Nanocrystalline Diamond: Dual Optical and Field-Effect Sensor for Membrane Disruption     
Ang PK, Loh KP, Wohland T, et al.   ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS    19,  109-116  (2009)

 

135. Detonation Nanodiamond: An Organic Platform for the Suzuki Coupling of Organic Molecules   
Yeap WS, Chen SM, Loh KP   LANGMUIR    25, 185-191 (2009)

 

134. Fluorescent Nanogel of Arsenic Sulfide Nanoclusters
Wang Junzhong; Loh Kian Ping; Wang Zhe; et al. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 48, 6282-6285 (2009)


133. Bisanthracene Bis(dicarboxylic imide)s as Soluble and Stable NIR Dyes

Yao Jun Hong; Chi Chunyan; Wu Jishan; et al. CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 15, 9299-9302 (2009)

 

[2008]

 

132. Solution-Gated Epitaxial Graphene as pH Sensor   
Ang PK, Chen W, Wee ATS, et al.   JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   130 ,14392  (2008)


131. Novel iridium complexes as high-efficiency yellow and red phosphorescent light emitters for organic light-emitting diodes

Yao Jun Hong; Zhen Changgua; Loh Kian Ping; et al. TETRAHEDRON 64, 10814-10820 (2008)

 

130. Tailoring the Electron Affinity and Electron Emission of Diamond (100) 2 x 1 by Surface Functionalization Using an Organic Semiconductor   
Qi DC, Gao XY, Wang L, et al.  CHEMISTRY OF MATERIALS 20, 6871-6879 (2008)

 

129. Room temperature ferromagnetism at self-assembled monolayer modified Ag nanocluster-ZnO nanowire interface
Deng S.; Loh K. P.; Yi J. B.; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 93, 193111 (2009)

 

128. Kinetics of the Initial Oxidation of the (0001) 6H-SiC 3 x 3 Reconstructed Surface
Soon Jia Mei; Ma Ngai Ling; Loh Kian Ping; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112, 16864-16868 (2008)

 

127. Diamond-Based Molecular Platform for Photoelectrochemistry   
Zhong YL, Midya A, Ng Z, et al.   JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY    130, 17218 (2008)

 

126. Arsenic(II) sulfide quantum dots prepared by a wet process from its bulk
Wang Junzhong; Lin Ming; Zhang Tianyu; et al. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 130, 11596 (2008)

 

125. Chemisorption-induced polarization of boron nitride nanotube
Zhang Jia; Loh Kian Ping; Wu Ping; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 112, 10279-10286 (2008)

 

124. Aggregation dependent S1 and S2 dual emissions of thiophene-acrylonitrile-carbazole oligomer
Zhang Xuanjun; Loh Kian Ping; Sullivan Michael B.; et al. CRYSTAL GROWTH & DESIGN  8, 2543-2546 (2008)

 

123. Chemical bonding of fullerene and fluorinated fullerene on bare and hydrogenated diamond   
Ouyang T, Loh KP, Qi DC, et al.  CHEMPHYSCHEM  9, 1286-1293 (2008)

 

122. Spatial effect of C-H dipoles on the electron affinity of diamond (100)-2x1 adsorbed with organic molecules   
Hoh HY, Loh KP, Sullivan MB, et al. CHEMPHYSCHEM 9, 1338-1344  (2008)

 

121. Using detonation nanodiamond for the specific capture of glycoproteins   
Yeap WS, Tan YY, Loh KP, ANALYTICAL CHEMISTRY 80,  4659-4665 (2008)

 

120. Whole cell environmental biosensor on diamond   
Chong KF, Loh KP, Ang K, et al. ANALYST 133, 739-743 (2008)

 

119. Suzuki coupling of aryl organics on diamond   
Zhong YL, Loh KP, Midya A, et al. CHEMISTRY OF MATERIALS 20, 3137-3144 (2008)

 

118. Fluorescent nanoparticles comprising amphiphilic rod-coil graft copolymers
Yao Jun Hong; Mya Khine Yi; Shen Lu; et al. MACROMOLECULES 41, 1438-1443 (2008)

 

117. Light scattering and luminescence studies on self-aggregation behavior of amphiphilic copolymer micelles
Yao Jun Hong; Mya Khine Yi; Li Xu; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 112, 749-755 (2008)

 

116. Direct amperometric detection of glucose on a multiple-branching carbon nanotube forest
Tan Chow Khim; Loh Kian Ping; Thong John T. L. ANALYST 133, 448-451 (2008)

 

115. Water-induced negative electron affinity on diamond (100)

Gao XY, Liu L, Qi DC, et al.  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C    112 , 2487-2491  (2008)

 

[2007]

 

114. Surface plasmon resonance spectroscopy study of interfacial binding of thrombin to antithrombin DNA aptamers
Tang Qianjun; Su Xiaodi; Loh Kian Ping, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 315, 99-106 (2007)

 

113. Probing the interaction at the C(60)-SiC nanomesh interface  
Chen W, Chen S, Zhang HL, et al.   SURFACE SCIENCE    601,  14, 2994-3002 (2007)

 

112. Dynamical observation of bamboo-like carbon nanotube growth  
Lin M, Tan JPY, Boothroyd C, et al. NANO LETTERS 7, 8, 2234-2238  (2007)


111. Highly textured, magnetic Fe(1+x)S nanorods grown on silicon

Soon Jia Mei; Goh Lai Yoong; Loh Kian Ping; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 91, 084105 (2007)

 

110. Tuning the electron affinity and secondary electron emission of diamond (100) surfaces by Diels-Alder reaction    
Qi DC, Liu L, Gao XG, et al.  LANGMUIR 23, 9722-9727 (2007)

 

109. Magnetic molybdenum disulfide nanosheet films
Zhang Jia; Soon Jia Mei; Loh Kian Ping; et al. NANO LETTERS 7, 2370-2376 (2007)

 

108. Surface transfer doping of diamond (100) by tetrafluoro-tetracyanoquinodimethane
Qi D, Chen W, Gao X, et al.  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY    129, 8084 (2007)

 

107. Adsorption of molecular oxygen on the walls of pristine and carbon-doped (5,5) boron nitride nanotubes: Spin-polarized density functional study
Zhang Jia; Loh Kian Ping; Zheng Jianwei; et al. PHYSICAL REVIEW B 75, 245301 (2007)

 

106. Atomic study of molecular wires composed of thiophene oligomers
Bai P.; Li E. P.; Ong E. A.; et al. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 204, 1876-1881 (2007)

 

105. Bifunctional FePt core-shell and hollow spheres: Sonochemical preparation and self-assembly
Wang Junzhong; Loh Kian Ping; Zhong Yu Lin; et al. CHEMISTRY OF MATERIALS 19, 2566-2572 (2007)

 

104. Cell adhesion properties on photochemically functionalized diamond   
Chong KF, Loh KP, Vedula SRK, et al. LANGMUIR 23, 5615-5621  (2007)

 

103. Optimizing biosensing properties on undecylenic acid-functionalized diamond    
Zhong YL, Chong KF, May PW, et al. LANGMUIR 23, 5824-5830 (2007)

 

102. Empirical model for density and length prediction of ZnO nanorods on GaN using hydrothermal synthesis
Tay C. B.; Le H. Q.; Chua S. J.; et al. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 154, K45-K50 (2007)

 

101. Zinc oxide nanorod arrays: Properties and hydrothermal synthesis
Loh Kian Ping; Chua Soo Jin, MOLECULAR BUILDING BLOCKS FOR NANOTECHNOLOGY: FROM DIAMONDOIDS TO NANOSCALE MATERIALS AND APPLICATIONS 109, 92-117 (2007)

 

100. Electrochemical double-layer capacitance of MoS2 nanowall films
Soon Jia Mei; Loh Kian Ping, ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS, 10, A250-A254 (2007)

 

99. Vertically aligned single crystalline ZnO nanorods grown by hydrothermal synthesis and the theoretical model for predicting the rod density
Chua Soo Jin; Le Hong Quang; Tay Chuan Beng; et al. Zinc Oxide and Related Materials 957, 183-187 (2007)

 

 

[2006]
 

98. Tuning the hole injection barrier at the organic/metal interface with self-assembled functionalized aromatic thiols
Chen Wei; Huang Chun; Gao Xing Yu; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 110, 26075-26080 (2006)

 

97. C-60 on SiC nanomesh
Chen Wei; Zhang Hong Liang; Xu Hai; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 110, 21873-21881 (2006)

 

96. Theoretical study on polyimide-Cu(100)/Ni(100) adhesion
Zhang Jia; Sullivan Michael B.; Zheng Jian Wei; et al. CHEMISTRY OF MATERIALS 18, 5312-5316 (2006)

 

95. Systematic studies of the epitaxial growth of single-crystal ZnO nanorods on GaN using hydrothermal synthesis
Le H. Q.; Chua S. J.; Koh Y. W.; et al. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 293, 36-42 (2006)

 

94. Work function of (8,0) single-walled boron nitride nanotube at the open tube end
Zhang J; Loh KP; Deng M; et al. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  99, 104309 (2006)

 

93. A comparison study of cerebral protection using Ginkgo biloba extract and Losartan on stroked rats
Loh KP; Low LS; Wong WH; et al. NEUROSCIENCE LETTERS 398, 28-33 (2006)

 

92. Surface plasmon resonance spectroscopy and electrochemistry study of 4-nitro-1,2-phenylenediamine: A switchable redox polymer with nitro functional groups
Gu HR; Ng ZY; Deivaraj TC; et al. LANGMUIR 22, 3929-3935 (2006)

 

91. High resolution electron energy loss and X-ray near edge absorption spectroscopic studies of diamond film functionalised with allyl alcohol
Loh KP, Lim CW, Gao XY, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 15, 711-715 (2006)

 

90. Textured growth of ferromagnetic metal sulfide films using single source precursor
Soon Jia Mei; Foo Yong Lim; Ding Jun; ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 231, (2006)

 

89. Initial stage oxidation mechanism of the Ge (100) 2 x 1 dimers studied by HREELS and density functional theory
Soon Jia Mei; Lim Chee Wei; Ma Ida N. L.; ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 231, (2006)

 

88. Molybdenum sulfide as electrochemical ultracapacitors
Soon Jia Mei; Loh Kian Ping, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 231, (2006)

 

87. Cycloadditions on diamond(100) 2x1: Observation of lowered electron affinity due to hydrocarbon adsorption    
Ouyang T, Gao XY, Qi DC, et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 110, 5611-5620 (2006)

 

86. Highly efficient electroluminescent biphenylyl-substituted poly(p-phenylenevinylene)s through fine tuning the polymer structure
Huang C; Zhen CG; Su SP; et. al. POLYMER 47, 1820-1829 (2006)

 

85. Direct observation of single-walled carbon nanotube growth at the atomistic scale
Lin M; Tan JPY; Boothroyd C; et al. NANO LETTERS 6, 449-452 (2006)

 

84. Synthesis and optical properties of well aligned ZnO nanorods on GaN by hydrothermal synthesis
Le HQ; Chua SJ; Loh KP; et al. NANOTECHNOLOGY 17, 483-488 (2006)

 

83. Templated deposition of MoS2 nanotubules using single source precursor and studies of their optical limiting properties
Loh KP; Zhang H; Chen WZ; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 110, 1235-1239 (2006)

 

82. Effect of functional group (fluorine) of aromatic thiols on electron transfer at the molecule-metal interface
Chen W; Wang L; Huang C; et al. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 128, 935-939 (2006)

 

81. La2S3 thin films from metal organic chemical vapor deposition of single-source precursor
Lu T; Ti OY; Loh KP; et al. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 16, 272-277 (2006)

 

80. The effect of post-annealing treatment on photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal synthesis
Quang LH; Chua SJ; Loh KP; et al. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 287, 157-161 (2006)

 

79. Electron conductance of thiophene dimers with different torsional angles
Bai Ping; Li Erping; Collier Peter. A.; et al. 2006 IEEE Conference on Emerging Technologies - Nanoelectronics 173-178 (2006)

 

[2005]

 

78. Ab initio studies of hydrogen and oxygen chemisorptions on the cubic BN(111) surface
Yang SW; Loh KP; Wu P. SURFACE SCIENCE 599, 128-140 (2005) 

 

77. Exohedral doping of single-walled boron nitride nanotube by atomic chemisorption
Zhang J; Loh KP; Yang SW; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS  87, 243105 (2005)

 

76. Atomic structure of the 6H-SiC(0001) nanomesh
Chen W; Xu H; Liu L; et al. SURFACE SCIENCE  596, 176-186 (2005)

 

75. Structure of Co deposited 6H-SiC(0001)
Chen W; Xu H; Loh KP; et al. SURFACE SCIENCE  595, 107-114 (2005)

 

74. Growth of single crystal ZnO nanorods on GaN using an aqueous solution method
Le HQ; Chua SJ; Koh YW; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 87, 101908 (2005)

 

73. Initial-stage oxidation mechanism of Ge(100)2x1 dimers
Soon JM; Lim CW; Loh KP; et al. PHYSICAL REVIEW B 72, 115343 (2005)

 

72. Electrochemical impedance sensing of DNA hybridization on conducting polymer film-modiried diamond    
Gu HR, di Su X, Loh KP    JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B    109, 13611-13618 (2005)

 

71. Strain analysis in silicon substrates under uniaxial and biaxial stress by convergent beam electron diffraction
Toh SL; Loh KP; Boothroyd CB; et al. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B 23, 940-946 (2005)

 

70. Biosensing properties of nanocrystalline diamond film grown on polycrystalline diamond electrodes   
Siew PS, Loh KP, Poh WC, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 14, 426-431 (2005)

 

69. Plasma synthesis of well-aligned carbon nanocones
Tan CK; Loh KP; Thong JTL; et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 14, 902-906 (2005)

 

68. Solution-processable polyphenylphenyl dendron bearing molecules for highly efficient blue light-emitting diodes
Huang C; Zhen CG; Su SP; et al. ORGANIC LETTERS 7, 391-394 (2005)

 

67. High resolution electron energy loss spectroscopy study of clean, air-exposed and methanol-dosed Ge(100) surface
Lim CW; Soon JM; Ma NL; et al. SURFACE SCIENCE 575, 51-59 (2005)

 

66. Reduction of local mechanical stress in a transistor using Si3N4/SiOxNy contact ESL
Toh SL; Loh KP; Boothroyd CB; ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS 8, G38-G40 (2005)


65. Atomic force microscopy study of hexagonal boron nitride film growth on 6H-SiC (0001) - Editor's choice

Chen W; Loh KP; Lin M; et al. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 202, 37-45 (2005)

 

64. Hexagonally packed zinc oxide nanorod bundles on hydrotalcite sheets
Koh YW; Loh KP, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY  15, 2508-2514 (2005)

 

[2004]

 

63. Influence of Au catalyst on the growth of ZnS nanowires
Lin M; Sudhiranjan T; Boothroyd C; et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS  400, 175-178 (2004)

 

62. Nanoparticle dispersion on reconstructed carbon nanomeshes
Chen W; Loh KP; Xu H; et al. LANGMUIR 20, 10779-10784 (2004)

 

61. Plasma deposition of low dielectric constant (k=2.2 similar to 2.4) Boron Nitride on methylsilsesquioxane-based nanoporous films
Liu J; Loh KP; Lin M; et al. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  96, 6679-6684 (2004)

 

60. Nanocantilevers made of bent silicon carbide nanowire-in-silicon oxide nanocones
Lin M; Loh KP; Boothroyd C; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 85 5388-5390 (2004)

 

59. A surface chemistry route to molybdenum sulfide and germanide films using the single-source precursor tetrakis(diethylaminodithiocarbomato)molybdate(IV)
Ti OY; Loh KP; Zhang H; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 108, 17537-17545 (2004)

 

58. Self-assembly and selected area growth of zinc oxide nanorods on any surface promoted by an aluminum precoat
Koh YW; Lin M; Tan CK; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 108, 11419-11425 (2004)

 

57. Surface modification studies of edge-oriented molybdenum sulfide nanosheets
Zhang H; Loh KP; Sow CH; et al. LANGMUIR 20, 6914-6920 (2004)

 

56. Hollowing mechanism of zinc sulfide nanowires in vacuum induced by an atomic oxygen beam
Lin M; Zhang J; Boothroyd C; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 108, 9631-9637 (2004)

 

55. Formation of SiGe nanocrystals in HfO2 using in situ chemical vapor deposition for memory applications
Gupta R; Yoo WJ; Wang YQ; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 84, 4331-4333 (2004)

 

54. Biosensing properties of diamond and carbon nanotubes    
Poh WC, Loh KP, De Zhang W, et al.   LANGMUIR    20, 5484-5492 (2004)

 

53. Diamond and carbon nanotube glucose sensors based on electropolymerization
Loh KP, Zhao SL, De Zhang W. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 13, 1075-1079 (2004)

 

52. Conductive polymer-modified boron-doped diamond for DNA hybridization analysis
Gu HR, Su XD, Loh KP. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 388, 483-487 (2004)


51. Ferrornagnetic dot encapsulated boron nitride
nano-structured arrays
Zhang H; Loh KP; Chen W; et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 13, 1116-1119 (2004)


50. Growth of boron nitride nanotubes and iron nanowires from the liquid flow of FeB nanoparticles

Loh KP; Lin M; Yeadon M; et al. 387, 40-46 (2004)

 

49. Growth of monodispersed cobalt nanoparticles on 6H-SiC(0001) honeycomb template
Chen W; Loh KP; Xu H; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 84, 281-283 (2004)

 

48. Growth of Co nanoclusters on SiC honeycomb templates
Chen W; Loh KP. NANOPARTICLES AND NANOWIRE BUILDING BLOCKS-SYNTHESIS, PROCESSING, CHARACTERIZATION AND THEORY 818, 75-81 (2004) 

 

[2003]

 

47. Growth of bismuth sulfide nanowire using bismuth trisxanthate single source precursors
Koh YW; Lai CS; Du AY; et al. CHEMISTRY OF MATERIALS 15,  4544-4554 (2003)

 

46. Atomic scale oxidation of silicon nanoclusters on silicon carbide surfaces
Chen W; Xie XN; Xu H; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 107,  11597-11603 (2003)


45. Study of negative-bias temperature-instability-induced defects using first-principle approach

Soon JM; Loh KP; Tan SS; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 83, 3063-3065 (2003)

 

44. Surface enhanced Raman study of cubic boron nitride
Loh KP; Zhang X. CHEMICAL PHYSICS LETTERS  379, 3-4 (2003)

43. Oxidation of the 3x3 6H-SiC (0001) adatom cluster: A periodic density functional theory and dynamic rocking beam analysis
Xie XN; Loh KP; Yakolev N; et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS   119, 4905-4915 (2003)

42. Ab initio studies of borazine and benzene cyclacenes and their fluoro-substituted derivatives

Loh KP; Yang SW; Soon JM; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 107, 5555-5560 (2003)

 

41. Linear relationship between H+-trapping reaction energy and defect generation: Insight into nitrogen-enhanced negative bias temperature instability
Tan SS; Chen TP; Soon JM; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 83, 530-532 (2003)

 

40. Distinguishing the H3 and T4 silicon adatom model on 6H-SiC(0001) root 3x root 3R30 degrees reconstruction by dynamic rocking beam approach

Xie XN; Yakolev N; Loh KP. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS   119, 1789-1793 (2003)

 

39. Nitrogen-enhanced negative bias temperature instability: An insight by experiment and first-principle calculations
Tan SS; Chen TP; Soon JM; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 82, 1881-1883 (2003)

 

38 Reactive atom beam deposition of boron nitride ultrathin films and nanoparticles using borazine
Loh KP; Wy FA; Lim CW; et al.  DIAMOND AND RELATED MATERIALS 12, 1103-1107 (2003)

 

37. Ab initio studies of borazine and benzene cyclacenes
Yang SW; Zhang H; Soon JM; et al.  DIAMOND AND RELATED MATERIALS 12, 1194-1200 (2003)

 

36. Chemisorption of C-2 biradical and acetylene on reconstructed diamond(111)-(2 x 1)      
Yang SW, Xie XN, Wu P, et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 107,  985-993 (2003)

 

35. Low dielectric constant a-SiOC : H films as copper diffusion barrier
Koh YW; Loh KP; Rong L; et al. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 93, 1241-1245 (2003)

 

34. Trialkylammonium salts of [M(SC{O}R)(4)](-) (M=Ga3+ and In3+) as precursors for metal sulfide thin films
Deivaraj TC; Lin M; Loh KP; et al. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 13,  1149-1155 (2003)

 

33. Direct observation of boron nitride nanocage growth by molecular beam nitridation and liquid-like motion of Fe-B nanoparticles
Yeadon M; Lin M; Loh KP; et al. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 13,  2573-2576 (2003)

 

[2002]

 

2002

32. Ultrathin oxide interfaces on 6H-SiC formed by plasma hydrogenation: Ultra shallow depth profile study
Xie XN; Loh KP, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  92, 5173-5176 (2002)

 

31. A spectroscopic study of the negative electron affinity of cesium oxide-coated diamond (111) and theoretical calculation of the surface density-of-states on oxygenated diamond (111)     
Loh KP, Xie XN, Yang SW, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 11, 1379-1384 (2002)

 

30. Deuterium-oxygen exchange on diamond (100) - a study by ERDA, RBS and TOF-SIMS    
Loh KP, Xie XN, Zhang X, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 11, 1385-1390 (2002)

 

29. Surface oxygenation studies on (100)-oriented diamond using an atom beam source and local anodic oxidation     
Loh KP, Xie XN, Lim YH, et al.    SURFACE SCIENCE    505, 93-114 (2002)

 

28. Oxygen adsorption on (111)-oriented diamond: A study with ultraviolet photoelectron spectroscopy, temperature-programmed desorption, and periodic density functional theory     
Loh KP, Xie XN, Yang SW, et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 106, 5230-5240 (2002)

 

27. Heterogeneous reaction route to CuInS2 thin films
Lin M; Loh KP; Deivaraj TC; et al. CHEMICAL COMMUNICATIONS  13, 1400-1401 (2002)

 

[2001]

 

26. Preface
Loh KP; Sim WS; Tsong TT; et al. SURFACE REVIEW AND LETTERS 8, III-III (2001)

 

25. Surface characteristics of thick, free-standing diamond film prepared by chemical etching and rapid thermal processing    
Huang BR, Loh KP, Hsu JF, et al. SURFACE REVIEW AND LETTERS 8, 477-482 (2001)

 

24. The evolution of 3 x 3, 6 x 6, root 3 x root 3R30 degrees and 6 root 3 x 6 root 3R30 degrees superstructuves on 6H-SiC (0001) surfaces studied by reflection high energy electron diffraction
Xie XN; Wang HQ; Wee ATS; et al. SURFACE SCIENCE  478, 57-71 (2011)

 

23. Atomic hydrogen beam etching of carbon superstructures on 6H-SiC(0001) studied by reflection high-energy electron diffraction
Xie XN; Lim R; Li J; et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 10, 1218-1223  (2001)

 

22. Oxygen-induced surface state on diamond (100)   
Zheng JC, Xie XN, Wee ATS, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 10, 500-505  (2001)

 

[2000]

 

21. Recent studies on diamond surfaces     
Wang YM, Wong KW, Lee ST, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 9, 1582-1590 (2000)

 

20. High resolution transmission electron microscopy study of the initial growth of diamond on silicon    
Lin T, Loh KP, Wee ATS, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS 9, 1703-1707 (2000)

 

19. Observation of a 6x6 superstructure on 6H-SiC (0001) by reflection high energy electron diffraction
Xie XN; Loh KP, APPLIED PHYSICS LETTERS 77, 3361-3363 (2000)

 

18. Compositional mapping of the argon-methane-hydrogen system for polycrystalline to nanocrystalline diamond film growth in a hot-filament chemical vapor deposition system     
Lin T, Yu GY, Wee ATS, et al. APPLIED PHYSICS LETTERS 77, 2692-2694 (2000)

 

[BEFORE 2000]

 

17. Surface conditioning of chemical vapor deposited hexagonal boron nitride film for negative electron affinity
Loh KP; Sakaguchi I; Gamo MN; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS  74, 28-31 (1999)

 

16. Surface morphology of homoepitaxially grown (111), (001), and (110) diamond studied by low energy electron diffraction and reflection high-energy electron diffraction    
Nishitani-Gamo M, Loh KP, Sakaguchi I, et al. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A-VACUUM SURFACES AND FILMS 17, 2991-3002 (1999)

 

15. Homoepitaxial growth and hydrogen incorporation on the chemical vapor deposited (111) diamond      
Sakaguchi I, Nishitani-Gamo M, Loh KP, et al. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS    86, 1306-1310 (1999)

 

14. Hydrogen incorporation control in high quality homnoepitaxial diamond (111) growth  
Sakaguchi I, Nishitani-Gamo R, Loh KP, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS    8, 1291-1295 (1999)

 

13. Reflection high-energy electron diffraction and low energy electron diffraction studies of the homoepitaxially grown diamond (111) and (001) surfaces     
Nishitani-Gamo M, Sakaguchi I, Loh KP, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS    8, 693-700  (1999)

 

12. Suppression of surface cracks on (111) homoepitaxial diamond through impurity limitation by oxygen addition     
Sakaguchi I, Nishitani-Gamo M, Loh KP, et al. APPLIED PHYSICS LETTERS    73, 2675-2677 (1998)

 

11. Confocal Raman spectroscopic observation of hexagonal diamond formation from dissolved carbon in nickel under chemical vapor deposition conditions     
Nishitani-Gamo M, Sakaguchi I, Loh KP, APPLIED PHYSICS LETTERS    73, 765-767 (1998)

 

10. Effect of oxygen addition on boron incorporation on semiconductive diamond CVD
Sakaguchi I, Nishitani-Gamo M, Loh KP, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS    7, 1144-1147  (1998)

 

9. Confocal Raman spectroscopic study of the heteroepitaxial diamond growth on Pt(111)   
Nishitani-Gamo M, Tachibana T, Kobashi K, et al. DIAMOND AND RELATED MATERIALS    7, 783-788 (1998)

 

8. Surface studies of the reactivity of methyl, acetylene and atomic hydrogen at CVD diamond surfaces    
Foord JS, Loh KP, Jackman RB, SURFACE SCIENCE 399,  1-14 (1998)

 

7. Reactive chemistry of C2Hx species on CVD diamond   
Loh KP, Foord JS, Jackman RB, DIAMOND AND RELATED MATERIALS 7, 243-246 (1998)

 

6. Photoelectron spectroscopy studies of barium films on diamond with respect to the modification of negative electron affinity characteristics
Jones FH, Molloy AB, Loh KP, et al.  DIAMOND AND RELATED MATERIALS 7, 651-655 (1998)

 

5. Silicon incorporation into chemical vapor deposition diamond: A role of oxygen  
Sakaguchi I, NishitaniGamo M, Loh KP, et al.  APPLIED PHYSICS LETTERS 71, 629-631 (1997)

 

4. Diamond growth chemistry: Its observation using real time in situ molecular beam scattering techniques   
Loh KP, Foord JS, Jackman RB  DIAMOND AND RELATED MATERIALS 6, 219-223 (1997)

 

3. Tuning the electron affinity of CVD diamond with adsorbed caesium and oxygen layers    
Loh KP, Foord JS, Egdell RG, et al.  DIAMOND AND RELATED MATERIALS 6, 874-878 (1997)

 

2. Growth and mechanistic studies of diamond formation by chemical beam epitaxy using methyl and acetylene precursors   
Foord JS, Loh KP, Singh NK, et al.  JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 164, 208-213 (1996)

 

1. Growth studies of thin film diamond using molecular beam techniques
Loh KP, Foord JS, Jackman RB, et al.  DIAMOND AND RELATED MATERIALS 5, 231-235 (1996)